Prefectul a cerut revocarea hotărârii CJ privind repartizarea banilor. Vezi motivele!

Prefectul Cristian Roman
Prefectul Cristian Roman

Prefectul judeţului Botoşani, Cristian Roman,  a cerut, joi, revocarea hotărârii 1/2012 privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de statul pe unităţi teritorial-administrative. El a transmis Consiliului Judeţean o adresă în care arată motivele tehnice care trebuie să conducă la revocarea hotărârii. Potrivit documentului, repartizarea banilor către drumuri şi către primării s-a făcut cu încălcarea criteriilor prevăzute de Legea finanţelor publice locale. Prefectul atrage atenţia că nerespectarea Legii privind finanţele publice locale atrage nulitatea actului normativ emis de Consiliul Judeţean.

Juriştii Prefecturii au ajuns la concluzia că hotărârea este nelegală din următoarele motive:

1. Au fost încălcate prevederile art.4 lit c) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 care stipulează că sumele destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora.
Analizând documentaţia care a stat la baza adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 1 din 9 ianuarie 2012, se constată faptul că la repartizarea sumelor pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale (Anexa 3) nu au fost avute în vedere criteriile limitativ prevăzute de legiuitor, respectiv lungimea şi starea tehnică a drumurilor aflate în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale.

În primul rând, invocăm faptul că pentru municipiile, oraşele şi comunele de pe raza judeţului Botoşani nu există niciun document din care să rezulte o evaluare a stării tehnice a drumurilor, astfel încât nu se poate face dovada respectării acestui criteriu, stipulat în mod expres de articolul 4, litera c) din Legea bugetului de stat pe anul 2012.

În al doilea rând, analizând comparativ anexa numărul 2, coloana 3, reprezentând lungimea drumului, şi coloana 4, cu prinzând sumele alocate din taxa pe valoare adăugată, se poate observa clar faptul că la adoptarea acestui act administrativ nu a fost respectat criteriul privind repartizarea sumelor în funcţie de lungimea acestora.

Nu în ultimul rând, constatăm faptul că nu au fost respectate criteriile sus amintite nici în ceea ce priveşte suma alocată Consiliului Judeţean Botoşani pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene (ca urmare a aprobării amendamentului iniţiat de un grup de consilieri judeţeni). Astfel, din documentaţia transmisă de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani rezultă că în administrarea Consiliului judeţean se află 653, 245 km de drumuri judeţene care sunt clasificate în funcţie de starea tehnică. Comparând aceste date cu suma ce a fost repartizată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurilor judeţene, poate fi constatat cu uşurinţă faptul că nu au fost avute în vedere criteriile legale sus-amintite.

În altă ordine de idei, nerespectându-se criteriile legale de repartizare, prin alocarea unor sume total insuficiente către drumurile judeţene, constatăm că se crează premizele încălcării unor drepturi fundamentale reglementate de articolul 34 din Constituţia României şi a prevederilor imperative ale legislaţiei specifice pentru situaţii de urgenţă.

2. Au fost încălcare prevederile articolului 33, aliniatul 3, litera b), din Legea privind finanţele publice locale care stipulează următoarele: „20% din sumă se repartizează prin hotărâre a Consiliului Judeţean pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală”.

De asemenea, dispoziţiile articolului 33, aliniatul 5, din Legea privind finanţele publice locale prevede că „pentru repartizarea sumelor conform criteriilor prevăzute la aliniatul 3, litera b)… Consiliul Judeţean are obligaţia ca în termen de cinci zile de la publicarea Legii bugetului de stat… să solicite în scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului pfrezentarea de cereri pentru cofinanţarea programelor de dezvoltare locală care necesită cofinanţare locală.

Mai mult decât atât, articolul 37, aliniatul 3 din Legea privind finanţele publice locale prevede că „repartizarea pe unităţi admkinistrativ- teritoriale a limitelor sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale se realizează în condiţiile prevederilor articolului 33, utilizând indicatori stabiliţi la finelele anului anterior anului de calcul”.

Analizând întreaga documentaţie ce a stat la baza adoptării hotărârii astfel cum a fost transmisă în vederea exercitării controlului de legalitate, am constatat următoarele aspecte:

– a) comunele Blândeşti, Curteşti, Mitoc, Nicşeni, Ripiceni, Santa Mare, Suliţa şi Vârfu Câmpului nu au transmis cererile pentru confinanţarea programelor de dezvoltare locală care necesită cofinanţare locală, nerespectând cerinţa impusă de articolul 33, aliniatul 5 din Legea privind finanţele publice locale, context în care repartizarea sumelor cuprinse în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 1/2012 nu are un suport legal.

– b) comunele Dimăcheni, Dersca, Lozna, Româneşti şi Unţeni, în cuprinsul adreselor înaintate Consiliului Judeţean, precizează că nu au niciun proiect în derulare în cursul anului 2012 şi, totuşi, încălcându-se prevederile legale sus-menţionate, acestora li s-au alocat sume conform Anexei 2 (poziţiile 28, 27, 43 şi 71 din tabel), ca urmare a aprobării amendamentului iniţiat de un grup de consilieri judeţeni.

– c) potrivit cererilor înaintate de comunele Blândeşti, Gorbăneşti, Mileanca şi Mitoc, rezultă cu certitudine faptul că aceste unităţi administrativ-teritoriale nu solicită alocarea unor sume pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, acestea transmiţând doar o listă cu proiecte de se doresc a fi realizate, proiecte ce urmează a fi finanţate în totalitate din bugetul propriu.

– d) în cuprinsul cererilor de alocare a sumelor înaintate de unele unităţi administrativ-teritoriale (de exemplu darabani, Mihai Eminescu, Vorona etc) sunte enumerate, pe lângă proiectele care necesită cofinanţare locală şi numeroase proiecte care nu sunt în derulare şi nu necesită cofinanţare, ci finanţare integrală de la bugetul local.

– e) niciuna din unităţile administrativ-teritoriale nu a făcut dovada aprobării „unui program de dezvoltare locală” şi, mai mult decât atât, nu a făcut dovada că proiectele de dezvoltare locală ce au fost invocate în cuprinsul cererilor de alocare a sumelor sunt cuprinse în programele de dezvoltare. Se impune a releva faptul că programele de dezvoltare locală trebuiau să fie aprobate de către autorităţile locale până la sfârşitul anului 2011, astfel încât să fie respectate cerinţele articolului 37, aliniatul 3, din Legea privind finanţele publice locale, care reglementează utilizarea indicatorilor stabiliţi la finale anului anterior anului de calcul.  

Toate aspectele arătate mai sus relevă cu certitudine încălcarea flagrantă a criteriilor de repartizare stipulate expres de articolul 33, aliniatul 3, litera b) din Legea privind finanţele publice locale.

Vă atragem atenţia că nerespectarea prevederilor articolului 33, aliniatul 3-6 din Legea privind finanţele publice locale atrage nulitatea absolută a hotărârilor adoptate de consiliile judeţene pentru repartizarea sumelor şi a cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform articolului 33, aliniatul 7, al aceluiaşi act normativ.

One thought on “Prefectul a cerut revocarea hotărârii CJ privind repartizarea banilor. Vezi motivele!

  1. Revocarea Hotararii adoptata de consilierii USL de catre D-l Prefect denota amatorism si diletantism in sustinerea acesteia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com