Jandarmeria Română scoate la concurs o funcție de conducere la Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (IGJR) a anunțat organizarea unui concurs pentru o funcție de conducere la Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Botoșani. IGJR a inițiat procedura pentru ocuparea postului de adjunct al inspectorului șef al IJJ, post prevăzut cu gradul de colonel.

Concursul va avea loc păe 17 aprilie, iar termenul limită de depunere a dosarelor este de 14 martie.

Condiții generale și criterii specifice: 

a) este declarat „apt medical” și „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Cerințele postului: 
 • gradul militar: minim căpitan
 • pregătire de bază: – Studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna sau studii universitare de lungă durată cu licenţă, în unul din domeniile cuprinse în ramura de ştiinţă: ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică/ inginerie civilă / inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii / ingineria transporturilor / ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei / inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management / ştiinţe economice / ştiinţe juridice / informatică / matematică;
  *În conformitate cu dispozițiile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199 din 04.07.2023 Învățământului Superior, „Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.”.
 • pregătire de specialitate: – Studii postuniversitare sau studii universitare de masterat în domeniul „management” sau în specialitatea studiilor funcției;
  *Conform prevederilor art. 32 alin. (3) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare „Poate participa la concursul pentru ocuparea funcţiilor prevăzute la alin. (2) pct. I, II şi III ofiţerul care a absolvit studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcţiei pentru care se organizează concurs.”.
  *În conformitate cu dispozițiile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199 din 04.07.2023 învățământului superior, „diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.”.
 • alte cunoştinţe: – Cultură generală, cunoştinţe generale în domeniul juridic, psihosociologia muncii şi organizațiilor;
  – Curs de achiziţii publice.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: – Obţinerea autorizației de acces la informaţii clasificate pentru nivelul “strict secret” (obţinută după numirea pe funcţie);
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: – O limbă străină de circulaţie internaţională citit – bine; scris – bine; vorbit – bine (nu este necesară prezentarea unui act doveditor).
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 6 ani/ 5 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 5 ani;
 • vechime în armă: Cel puțin 5 ani;
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: Nu este cazul;
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: Nu este cazul;
 • vechime în funcţii de conducere: Este necesară cel puțin 3 ani vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională.
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.
 • aptitudini şi abilităţi necesare: – De conducere, organizatorice, decizionale, de coordonare, control şi planificare;
  – Capacitate de concepţie, de analiză-sinteză şi de negociere sub presiunea timpului, fără supervizare;
  – Gândire analitică, conceptuală şi spirit de observaţie concomitent cu lucrul sub presiunea timpului şi stres;
  – Imaginaţie, prevedere, claritate în idei;
  – Tact, amabilitate, atitudine colegială în raportul cu subordonaţii;
  – Preocupare pentru perfecţionarea muncii;
  – Disponibilitate pentru dialog şi negocieri.
 • atitudini necesare/comportament: – Conduită morală bună, iniţiativă, flexibilitate în gândire, lucru în echipă, capacitate de asumare a răspunderii, limbaj, vestimentaţie şi politeţe ireproşabile, fermitate şi consecvenţă;
  – Corectitudine, receptivitate şi disponibilitate la schimbări de situaţii;
  – Preocupare de autoperfecţionare, nevoie permanentă de cunoaştere şi cuprindere în cunoaşterea noului;
  – Capacitate de autocontrol;
  – Hărnicie şi conştiinciozitate în muncă, perseverenţă şi hotărâre în realizarea obiectivelor.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: „Apt” medical pentru funcții de conducere.
  *Adeverința se eliberează de către medicul de unitate, în conformitate cu prevederile Dispoziției comune a Direcției Medicale și a Direcției Generale Management Resurse Umane, ambele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrată cu nr. 963164 din 15.03.2022, respectiv cu nr. 327674 din 15.03.2022, privind întocmirea adeverințelor medicale pentru promovarea în funcții de conducere a polițiștilor și cadrelor militare în activitate din Ministerul Afacerilor Interne. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale M.A.I..
 • trăsături psihice şi de personalitate: – „Apt” psihologic pentru funcţii de conducere;
  – Autocontrol, calm, echilibru psihoafectiv: dezvoltare foarte bună;
  – Capacitate de refacere a potenţialului: dezvoltare foarte bună;
  – Cunoaşterea limitelor proprii: dezvoltare foarte bună;
  – Rezistenţă crescută la factori de stres: dezvoltare foarte bună;
  – Hotărâre, seriozitate în analiza situaţiilor: dezvoltare foarte bună;
  – Perseverenţă, prudenţă, hotărâre: dezvoltare foarte bună.
 • definirea sumara a atributiilor postului: Participă, împreună cu inspectorul șef și cu prim-adjunctul acestuia, la realizarea managementului Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani, conform prevederilor actelor normative în vigoare și a Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat de Inspectorul General.
  Adjunctul inspectorului șef conduce, coordonează și îndrumă nemijlocit activitatea Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației, Serviciul Logistic, a compartimentului Marketing și Achiziții, planifică, organizează și coordonează nemijlocit activitățile specifice pentru asigurarea sistemului informatic și de comunicații, precum și a suportului logistic necesare îndeplinirii misiunilor și funcționării structurilor Inspectoratului.
Dată limită depunere cerere înscriere: 14.03.2024, ora 16:00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *