Funcție de ofițer scoasă la concurs de Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani. Află toate detaliile!

Inspectoratul Judetean de JandarmiInspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției de conducere de comandant detașament prevăzut cu gradul de locotenent-colonel. Ofițerul va conduce Detașamentul 2 al IJJ din municipiul Botoșani.

Data limită de depunere a cererilor este 18 iunie, iar data limită de depunere a dosarelor este de 21 iunie.

Condiții generale și criterii specifice: 

a) este declarat „apt medical” și „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.

Cerințele postului: 
 • gradul militar: locotenent
 • pregătire de bază: studii universitare de licență (ciclul I de studii universitare) cu diplomă de licență sau studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență, în unul din domeniile cuprinse în ramura de ştiinţă: științe sociale, științe administrative, științe politice, ştiinţe juridice, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, știința sportului și educației fizice
 • pregătire de specialitate: curs monitor de intervenţie profesională (MIP)/ Tehnician de trecere operațională (TTO) (se poate obţine şi după numirea pe post);
  după încadrare, la solicitarea unității, să participe la cursuri în baza cărora să obțină specializările necesare ocupării postului
 • alte cunoştinţe: specifice funcției și complementare;
  cunoștințe generale în domeniul P.C.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate secrete de stat – nivelul „SECRET” (se obţine după numirea în funcţie; neavizarea sau retragerea avizului de acces la informaţii clasificate atrage schimbarea din funcţie)
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este obligatorie
 • vechime în funcţii de conducere: nu este cazul
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3-6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: – Conducere și planificare – dezvoltare bună;
  – Lucru sub presiunea timpului – dezvoltare bună;
  – Inteligenţă şi memorie durabilă – dezvoltare bună;
  – Atenţie selectivă– dezvoltare bună;
  – Atenţie distributivă – dezvoltare bună;
  – Receptivitate la probleme – dezvoltare bună;
  – Raţionament deductiv– dezvoltare bună;
  – Procesare a informaţiilor– dezvoltare bună;
  – Învăţare și ascultare activă – dezvoltare bună;
  – Rezolvare a conflictelor şi negociere cu alţii – dezvoltare bună;
  – Capacitate de înţelegere și de exprimare – dezvoltare medie;
  – Capacitate de comunicare– dezvoltare medie;
  – Gândire critică, analitică și conceptuală – dezvoltare medie.
 • atitudini necesare/comportament: – Atenţie la detalii – dezvoltare bună;
  – Responsabilitate și rigurozitate – dezvoltare bună;
  – Demnitate și solidaritate – dezvoltare bună;
  – Autocontrol – dezvoltare bună;
  – Toleranţa la stres – dezvoltare bună;
  – Obiectivitate și consecvență – dezvoltare bună;
  – Discreţie – dezvoltare bună;
  – Lucru în echipă – dezvoltare bună;
  – Integritate – dezvoltare bună;
  – Cooperare – dezvoltare medie;
  – Iniţiativă – dezvoltare medie.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical, astfel încât să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile specifice postului
 • trăsături psihice şi de personalitate: Aviz – apt psihologic pentru funcția de conducere
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 3 ani vechime în muncă / din care 3 ani în sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puțin 2 ani
 • vechime în armă: nu este cazul
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu este cazul
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu este cazul
 • vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este cazul
 • definirea sumara a atributiilor postului: – răspunde de planificarea, organizarea, coordonarea, conducerea și executarea misiunilor specifice încredințate;
  – răspunde de pregătirea subordonaţilor, starea de operativitate a subunității, ordinea şi disciplina militară, starea tehnică şi de întreţinere a armamentului şi tehnicii din dotare, precum şi de activitatea de ordine interioară în cadrul subunității;
  – îndrumă, coordonează şi verifică activitatea comandanților de pluton și a efectivului din subordinea sa.
Dată limită depunere cerere înscriere: 18.06.2024, ora 12:00
Dată limită depunere dosar: 21.06.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

Dosar cadre militare – conducere

  1. *Cerere de înscriere
   (conform modelului anexat)
  2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
   (conform modelului anexat)
  3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
   (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
   – se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
   – candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
   – candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
   )
  4. *Copie act identitate
   (- copia cărții de identitate
   – cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
   )
  5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
   (conform modelului anexat)
  6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
   (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
  7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
   (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
  8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
   (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
  9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
   (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

Probe Concurs

Probă – Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare – funcții de conducere)
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 6. Evaluarea dosarelor de recrutare și acordarea punctajului aferent se realizează de către comisia de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei interviului.
Proba – Interviu (funcții conducere cadre militare)
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Interviul se înregistrează audio și video.

Nivel IV
Interviul este structurat pe următorul capitol:
a)capitolul I – aprecierea cunoştinţelor profesionale.

Nota minimă de promovare a probei este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire, reprezentând 100% nota de la capitolul I.

Urmăreşte-ne pe Google News!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *