Cea mai mare firmă de proiectare din Botoşani, declarată în insolvenţă

Cea mai mare firmă de proiectare din Botoşani a fost declarată în insolvenţă. Este vorba de societatea comercială Nord Proiect SA, în cazul căreia Tribunalul Botoşani a dispus, miercuri, declanşarea procedurii simplificate de insolvenţă. Măsura a fost luată la cererea Consiliului de Administraţie al societăţii.

Potrivit ultimului bilanţ depus la Finanţe, Nord Proiect SA a avut, în 2022, o cifră de afaceri de 713.929 lei, înregistrând o pierdere 234.353 lei. În 2022, firma a avut opt angajaţi.

Solutia pe scurt:

Admite cererea formulată de debitorul SC NORD PROIECT SA , cu sediul în municipiul Botoşani, str. Calea Naţională nr. 72, Spaţiu Comercial, judeţul Botoşani, În temeiul art. 71 alin. 1 teza a II-a raportat la art. 145 alin.1 lit. A) din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă, cu intrarea în faliment a debitorului SC NORD PROIECT SA. În temeiul art. 73 rap. la art. 45 lit. d) din Legea 85/2014, Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe Cabinet individual de insolvenţă Balanovici Boris Teodor, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu un onorariu provizoriu de 3.300 lei. În temeiul art. 99 din Legea 85/2014, Dispune ca lichidatorul judiciar să notifice deschiderea procedurii: debitorului, creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit art. 74 şi Oficiului Registrului Comerţului. Notificarea va fi publicată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Fixează termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data 22.03.2024. Fixează termenul pentru verificarea creanţelor, de întocmire şi de publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la 03.04.2024. Contestaţiile la tabelul preliminar trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în B.P.I. Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei judiciare de timbru de 200 lei, precum şi de toate înscrisurile pe care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau care nu sunt cunoscute la momentul formulării contestaţiei.

Partea care formulează contestaţia este obligată să trimită, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă o contestă (dacă este cazul), precum şi administratorului special, sub sancţiunea amenzii prevăzute de art. 187 alin. 1 pct. 2 din Noul Cod de Procedură Civilă. Întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la comunicarea contestaţiei şi a documentelor care o însoţesc. Partea care formulează întâmpinarea este obligată, sub sancţiunea decăderii de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, să comunice un exemplar al întâmpinării, cu confirmare de primire, contestatorului, lichidatorului judiciar şi administratorului special, după caz. În cazul în care s-au formulat contestaţii împotriva tabelului preliminar, părţile (contestatorul, intimatul, administratorul judiciar şi administratorul judiciar) sunt obligate să depună la dosar, până la termenul de definitivare a tabelului creanţelor, dovada îndeplinirii obligaţiilor de trimitere, cu confirmare de primire, a contestaţiilor şi întâmpinărilor, către părţile adverse. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la 29.04.2024. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 02.05.2024, la sediul pe care administratorul judiciar îl va comunica din timp creditorilor şi convoacă creditorii debitoarei, şedinţă care va avea în mod obligatoriu pe ordinea de zi atât confirmarea/desemnarea lichidatorului judiciar, cât şi stabilirea onorariului acestuia, conform art. 57 alin. 2 teza finală din Legea 85/2014.

În temeiul art. 76 din Legea 85/2014, se dispune comunicarea sentinţei de deschidere către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie îşi are sediul debitorul şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art. 39 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la o bancă din România din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Pune în vedere lichidatorului judiciar ca, în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii, să efectueze procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului, pe baza informaţiilor primite de la debitor în condiţiile art. 67 sau 74 şi/sau pe baza oricăror informaţii şi documente solicitate autorităţilor competente potrivit legii. Dispune comunicarea, de îndată, a minutei prezentei încheieri către lichidatorul judiciar provizoriu numit în cauză. Fixează termenul pentru continuarea procedurii la data de 15.05.2024. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare, care va fi depus la Tribunalul Botoşani. Pronunţată în şedinţa publică, azi 07.02.2024.
Document: Hotărâre intermediară  30/2024  07.02.2024

O tânără din Botoşani a fost agresată de patroana unui magazin chinezesc, pe motiv că se odihnea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *