Anunţ! Federaţia Patronală Petrol şi Gaze lansează procedura de achiziţie pentru Servicii productie şi difuzare naţională: spot audio 30 s, spot video 30 s în cadrul proiectului #ITforENERGY – Imbunatatirea nivelului de cunostinte in domeniul IT pentru angajatii IMM din sectorul energetic

Vezi aici anuntul complet al Federatiei Patronala Petrol si Gaze , cu formularele aferente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ

Nr. 142/12.09.2023

 

 

Denumirea beneficiarului: Federatia Patronala Petrol si Gaze

Contract de finantare nr. 19523/14.09.2022
Cod unic de înregistrare: 4194651
Adresa de corespondență: str. Ghica House – Strada Ion Ghica, nr. 13, etaj 4, Sector 3, București
Locație de implementare proiect: Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii productie si difuzare nationala: spot audio 30s, spot video 30s in cadrul proiectului proiectului „#ITforENERGY – Imbunatatirea nivelului de cunostinte in domeniul IT pentru angajatii IMM din sectorul energetic”, Cod SMIS: 142732

Campania de informare se va desfasura la nivel national si vizeaza minim 1000 de persoane informate

 

Program/Axa/ Operațiune

 

Fondul Social European

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca

Prioritatea de investitii 10.iii: Imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupurile de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientare profesionala si prin validarea competentelor dobandite

Obiectivul specific: 3.12.: Imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor

Titlul proiectului #ITforENERGY – Imbunatatirea nivelului de cunostinte in domeniul IT pentru angajatii IMM din sectorul energetic
Cod SMIS 142732

 

Lansează procedura de achizitie pentru Servicii productie si difuzare nationala: spot audio 30s, spot video 30s in cadrul proiectului #ITforENERGY – Imbunatatirea nivelului de cunostinte in domeniul IT pentru angajatii IMM din sectorul energetic,  Cod SMIS: 142732

Ofertantul are obligația de a analiza cu atenție Documentația de Atribuire și de a pregăti oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificatiilor tehnice conținute în aceasta documentație.

Nu se va ține seama de nici o exprimare a unei rezerve în oferta cu privire la Documentația de Atribuire.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat.

Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

 

 

 

 1. Servicii productie si difuzare nationala: spot audio 30s, spot video 30s in cadrul proiectului #ITforENERGY – Imbunatatirea nivelului de cunostinte in domeniul IT pentru angajatii IMM din sectorul energetic, Cod SMIS: 142732, COD CPV 79341400-0 – Servicii de campanii de publicitate

Valoarea TOTALA estimata a achizitiei este de 260,000.00 fara TVA

Recepția, livrarea, termene/modalități de plată și alte detalii

 1. Perioada de realizare a serviciilor: conform specificațiilor

2.Termene de plată: Achizitorul va realiza plata in termen de 30 de zile de la data primirii facturii, cu conditia predarii de catre Furnizor (ofertantul castigator) a documentatiei justificative aferente cursului.

Furnizorul accepta decontarea facturilor inclusiv prin mecanismul Cererilor de plata.

 

 1. Oferta:

 

La întocmirea ofertei, prestatorul va ține cont de informațiile menționate în prezentul document.

 

 • Ofertantul va menționa în ofertă în mod clar procedura pentru care depune oferta.
 • Oferta va fi elaborată în limba română, în cazul depunerii unei oferte în alta limba, aceasta va fi tradusă de un traducator autorizat
 • Oferta va fi exprimată în lei fără TVA și cu TVA.
 • Din partea furnizorilor (ofertanților) se solicită Creatie si productie material video (de tip spot TV), cu o durata de aproximativ 30 de secunde, Creatie si productie material audio (de tip spot radio) cu o durata de aproximativ 30 de secunde
 1. Perioada de valabilitate a ofertei este de minim 60 zile de la data deschiderii ofertelor.

 

 1. Oferta tehnică trebuie sa cuprindă:

Ofertantul trebuie sa prezinte următoarele documente:

 • Adresa de înaintare – Formular nr. 1 (Se va prezenta în original);
 • Declarație privind eligibilitatea – Formular nr. 2 (Se va prezenta în original);
 • Declarație pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese – Formular nr. 3 (se va prezenta în original);
 • CV ofertantului – Formularul nr. 4, care sa dovedească capacitatea tehnică și profesională a ofertantului, însoțit de următoarele documente/anexe:
 1. Copie cod CAEN în domeniul formării profesionale
 2. Copie certificate de autorizare curs (dacă e cazul).
 • CV-ul/CV-urile Responsabilului de contract , expertului in creatie copywriter pentru spoturile radio si TV si expertului media planner pentru executarea contractului care sa dovedească experiența profesională în domeniul care face obiectul ofertei – Format Europass – Formularul nr. 5, însoțit de următoarele documente/anexe:
 1. Copie diplomă studii superioare;
 2. Copie diplomă / certificate formare în domeniul în care se oferă formarea
 3. Documente suport care să justifice informațiile menționate în formularul de CV.

 

Formatorii nominalizați nu pot fi înlocuiți decât în situații excepționale dovedite cu documente (Ex. certificat medical, căsătorie s.a.). În cazul înlocuirii, se va asigura un formator cu minim experiență / competențe ca a persoanei nominalizate inițial. În acest sens se va face o notificare la contract și se vor atașa: documentele de suport pentru inlocuire formator nominalizat inițial; CV format Europass însoțit de documente de suport pentru formatorul nou propus.

 

 • Propunerea tehnică – Formular nr. 6. Propunerea tehnică va descrie modul în care sunt îndeplinite specificatiile tehnice minime solicitate;
 • Formular de ofertă financiară – Formular nr. 7. Prețurile vor fi exprimate în lei, exclusiv TVA și inclusiv TVA; Prețul ramane ferm și nu poate fi modificat pe toată durata contractului
 • Pentru operatori economici și persoane fizice autorizate: Certificat Constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990, din care să reiasă că ofertantul are în obiectul de activitate CAEN autorizat, principal sau secundar, necesar prestării serviciilor ofertate și că nu se află în stare de faliment, dizolvare, insolvență etc. În cazul în care firma ofertantă este înregistrată într-o țară UE/NON UE, alta decât România, este nevoie de prezentarea unui Certificat emis de o autoritate similară ONRC din țara în care este înregistrată societatea, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să rezulte autorizarea pentru serviciile solicitate.
 • Pentru ONG-uri: Extras de la Registrul Asociatiilor si Fundatilor. În cazul ONG-urilor se vor prezenta Actul constitutiv, Statutul și Actele adiționale la Statut (dacă este cazul), din care să rezulte competența acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract. (Se vor prezenta în copie, cu mențiunea ”Conform cu originalul”)

 

 1. Durata contractului de servicii: 2 luni

Durata contractului nu poate depăși data de finalizare a proiectului, respectiv 31.12.2023

 

 1. Primirea ofertei/ Prezentarea Ofertei

 

Limba       de     redactare                   a

ofertei

Limba româna
Perioada de valabilitate a ofertei Minim 60 zile de la data deschiderii ofertelor.

Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât aceasta va fi respinsă ca fiind inadmisibilă

Ofertele alternative OFERTELE ALTERNATIVE NU SUNT ACCEPTATE
Asocierea Nu se permite subcontractarea serviciilor
Modul     de     prezentare a propunerii tehnice Ofertele operatorilor economici vor cuprinde în mod obligatoriu propunerea tehnică.

Lipsa propunerii tehnice va duce la excluderea operatorului economic din procedură.

Cerințele menționate în specificatiile tehnice sunt cerințe minime obligatorii, iar neîndeplinirea acestora va duce la respingerea ofertei ca neconformă

Modul     de    prezentare a propunerii financiare Lipsa formularului de ofertă sau a centralizatorului de prețuri va conduce la respingerea operatorului economic din procedură
Semnarea ofertei Oferta trebuie semnată de reprezentantul legal al operatorului economic. În situația în care, din diferite motive, acest lucru nu este posibil, oferta poate fi semnată și de o persoana împuternicită (se va atașa o împuternicire semnată de către reprezentantul legal pentru persoana împuternicită).
Modul de prezentare al ofertei Ofertantul va depune documentația ofertă în plic închis distinct.

Oferta va contine:

●                   Scrisoarea de înaintare – Formular 1;

●                   Declarație privind eligibilitatea – Formular 2;

●                   Declarație privind respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese – Formular nr. 3;

●                   CV organizational al ofertantului – Formular nr. 4, însoțit de anexe;

●                   CV-ul/CV-urile formatorului/formatorilor propuși pentru executarea contractului – Format Europass, însoțit de anexe; – Formular nr. 5

●                   Propunerea tehnică – Formular nr. 6, însoțită de anexe;

●                   Formular de oferta financiară – Formular nr. 7;

●                   Pentru operatori economici și persoane fizice autorizate: Certificat Constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

●                   Pentru ONG-uri: Extras de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

 

Propunerea tehnică, propunerea financiară și documentele care însoțesc oferta vor fi introduse într-un plic comun, pe care vor fi marcate următoarele informații:

–             adresa operatorului economic care depune oferta, inclusiv e-mail;

–             adresa destinatarului, cu mențiunea Participare la procedura de achizitie Servicii productie si difuzare nationala: spot audio 30s, spot video 30s in cadrul proiectului #ITforENERGY – Imbunatatirea nivelului de cunostinte in domeniul IT pentru angajatii IMM din sectorul energetic,  Cod SMIS: 142732 și „A nu se deschide până la data de 22.09.2023 ora 15:00

 

Plicul va fi depus închis și sigilat și va fi însoțit de Scrisoarea de înaintare (Formularul nr. 1).

 

Toate documentele vor fi numerotate, ofertantul având obligația de a prezenta și un OPIS al acestora. Oferta nu va contine rânduri inserate, sublinieri, ștersături sau cuvinte scrise peste scrisul inițial.

 

Ofertele vor fi transmise prin poștă, curier sau personal, in original semnate de ofertant într-un singur exemplar, la sediul Federatia Patronala Petrol si Gaze din str. Ghica House – Strada Ion Ghica, nr. 13, etaj 4 Sector 3, București, până la data de 22.09.2023, ora 12.00, în plic închis, care se va deschide în data de 22.09.2023.

 

Ofertele primite după data de expirare (data și ora din anunț) vor fi returnate nedeschise.

 

Clarificări cu privire la prezenta documentație se pot obține de la sediul companiei sau prin e-mail: [email protected], persoana de contact: Catalin Razvan Nita.

 

Nu se admite retragerea sau modificarea ofertei după termenul limită de depunere a ofertelor.

 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 15.09.2023, ora 14:00

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 18.09.2023 ora 17:00

 

După evaluarea ofertelor se va întocmi un ”Raport de evaluare a ofertelor primite”, se va transmite comunicare pe e-mail câștigătorului în vederea semnării contractului iar după semnarea acestuia anuntul de atribuire se va publica pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi

 

 1. Locul și modul de obținere al Specificatiilor tehnice: Specificatiile tehnice sunt atașate în cadrul prezentei documentații de achizitie, se pot descărca de pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi

 

 1. Grupul țintă căruia îi sunt adresate cursurile: Grupul tinta vizat pentru aceste servicii va fi format din beneficiarii directi ai proiectului, respectiv angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior.

 

 1. Modul de selectare a ofertei câștigătoare:

Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziție:

Cel mai bun raport calitate/preț, conform prevederilor Ordinului MFE nr. 1284/2016.

Pe parcursul întregului proces de achizitie prin procedura competitivă, la adoptarea oricărei decizii, se va tine cont de respectarea principiilor de la Art. 1.1., Secțiunea 1, cap. 5 din Procedura competitivă aplicabilă solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene din 08.08.2016, aprobată prin Ordinul MFE nr. 1284/ 2016, după cum urmează:

– principiul transparenței

– principiul economicității

– principiul eficientei

– principiul eficacității

 

Oferta câștigătoare va fi cea cu cele mai multe avantaje pentru realizarea obiectivului proiectului. În Nota justificativă de atribuire se vor prezenta avantajele tehnice și financiare care motiveaza alegerea.

 

Elemente de departajare: detalierea serviciilor oferite, experiența specifica a formatorilor si Identificare riscurilor si solutiile in prevenirea si rezolvarea acestora in cadrul contractului

 

 1. Managementul Contractul

Beneficiarul – Federatia Patronala Petrol si Gazecertifică conformitatea și recepția serviciilor prestate prin Proces Verbal de Recepție a serviciilor.

Prestatorul/operatorul economic câștigător: este responsabil de prestarea la timp a obligațiilor asumate prin ofertă și de calitatea tuturor cerințelor stabilite în documentația de atribuire, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.

Prestatorul va informa de urgență Beneficiarul despre orice eveniment sau circumstanțe ce pot împiedica executarea la timp și cu eficientă a obiectului achiziției.

 

 1. ALTE OBLIGAȚII

Ofertantul trebuie să dovedească flexibilitate în soluționarea eventualelor aspecte neprevăzute care pot interveni, de natură să afecteze implementarea proiectului, precum și în cazul apariției altor situații de risc anticipate de acesta.

În derularea contractului este importantă furnizarea, în timp util, a informațiilor, datelor și a răspunsului privind rezultatele obținute și de aceea, ofertantul trebuie să își asume responsabilitatea redactării și prezentarii de documente clare și solicitări precise de date, indicând data la care așteaptă informațiile solicitate, pentru a nu fi afectată implementarea contractului, conform calendarului stabilit.

Ofertantul este responsabil de calitatea rezultatelor obținute și de asigurarea unui management financiar și administrativ, eficient și eficace, în conformitate cu prevederile contractuale.

În acest sens, ofertantul trebuie:

– Să se asigure că rezultatele obținute sunt la standardele de calitate necesare și sunt livrate conform termenelor stabilite;

– Să asigure o bună raportare, conform condițiilor contractuale.

– Ofertantul are obligația de a respecta legislația românească în vigoare și prevederile contractuale.

– Ofertantul va respecta notificările emise de către beneficiar pentru începerea activităților și va furniza acestuia toate informațiile referitoare la contract. Va fi obligat sa asigure realizarea activităților și obținerea rezultatelor stabilite prin contract.

– La solicitarea beneficiarului, ofertantul va participa la reuniunile specifice legate de implementarea contractului, care vor avea loc la sediul beneficiarului sau online

– Ofertantul trebuie sa consulte beneficiarul cu privire la orice aspect/problema care apare în procesul de implementare.

– Ofertantul va asigura toate resursele umane și materiale necesare pentru buna execuție a contractului.

 

FORMULARE MODEL

 

 

 

1. Formular 1 Scrisoarea de înaintare
2. Formular 2 Declarație privind eligibilitatea
3. Formular 3 Declarație privind neincadrarea în situațiile de conflict de interese, conform Ordonantei de urgență a Guvernului României nr. 66/2011
4. Formular 4 CV organizational al ofertantului, însoțit de anexe
5. Formular 5

Model CV Europass

CV-ul/CV-urile formatorului/formatorilor propuși pentru executarea contractului, însoțit de anexe
6. Formular 6 Propunerea tehnica
7. Formular 7 Formular de oferta financiara

 

 

 

 

 

 

OPIS

 

 dosar oferta

 

 

 

 

 

Nr. crt Denumire Document Pag. De la ……..la…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 1

 

 

OFERTANT

____________________

(denumirea/numele)

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către

             Federatia Patronala Petrol si Gaze

 

Ca urmare a publicarii pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro/ a anuntului privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului pentru _____________________________________________________ noi, _________________________va transmitem alaturat urmatoarele:

 

 

Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, documentele solicitate în conformitate cu Anuntul cu nr……din data de…….

 

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

 

 

Data completării

_________________

 

 

 

Cu stimă,

Operator economic,

_______________________

(semnătura autorizata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 2

 

OFERTANT

……………………..

(denumirea)

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

 

Subsemnatul, ……………………………………………, reprezentant/împuternicit al……………………….. (denumirea ofertantului) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că:

 1. a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei hotărâri pronunțate de judecătorul-sindic
 2. b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
 3. c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligațiile contractuale și nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;
 4. d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

De asemenea, declar că la prezenta procedura nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuală și o altă candidatura/oferta comună, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

 

Data completării: ………………………

 

 

Ofertant,

 

……………………………………………….

(semnătura autorizată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 3

 

DECLARAȚIE

 

privind neîncadrarea  în  situațiile prevăzute  la art. 13 și 14 din OUG nr. 66 / 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea  fondurilor  europene  și / sau a fondurilor publice naționale  aferente  acestora, cu

modificările și completările ulterioare

 

Subsemnatul/a ………………….. ……… ………………………, în calitate de ………….. …………………………….., referitor la procedura de achiziție de Servicii productie si difuzare nationala: spot audio 30s, spot video 30s in cadrul proiectului #ITforENERGY – Imbunatatirea nivelului de cunostinte in domeniul IT pentru angajatii IMM din sectorul energetic,  Cod SMIS: 142732, organizată de Federatia Patronala Petrol si Gaze, în data de ………………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art 13 și 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și / sau  a  fondurilor  publice naționale  aferente  acestora,  aprobată  cu  modificări  și completari  prin  Legea  nr.  142/ 2012, cu modificările și completarile ulterioare.

 

Subsemnatul/a …………….. ………………. …………………. declar că voi informa imediat Federatia Patronala Petrol si Gaze dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete  și  corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Federatia Patronala Petrol si Gaze, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, sau orice alt organism de control desemnat are dreptul de a solicita, în scopul verificării  și  confirmării declarației,  orice  informații suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care aceasta declarație  nu  este conformă  cu realitatea  sunt  pasibil de încălcarea  prevederilor  legislației  penale privind falsul în declarații.

 

 

(numele persoanei autorizate și semnătura)

Data …………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 4

 

CV ORGANIZATIONAL OFERTANT

 

 

 1. Nume companie:
 2. Sediul social:
 3. Cod fiscal:
 4. Anul înființării:
 5. Date de contact: tel/fax, e-mail, web
 6. Reprezentant legal:
 7. Prezentare succinta companie cu accent pe experiența profesională:

…………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Data:

 

Semnătura administratorului / reprezentantului legal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 5

 

 

Model CV Europass

 

 

 

 

Curriculum vitae

Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) Mobil: (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Experienţa profesională
Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Competenţe şi aptitudini organizatorice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 6

 

PROPUNERE TEHNICA

 

Subsemnatul(a)……………………………………….. (nume si prenume persoana autorizata), reprezentant al …………………………………………………………………….. (denumire ofertant), cu sediul in ………………………………….., strada…………………………………………………………………, nr……………………………….., tel. ………………………………………….., e-mail…………………………………………….., ofertant la procedura de achizitie ” Servicii productie si difuzare nationala: spot audio 30s, spot video 30s in cadrul proiectului #ITforENERGY – Imbunatatirea nivelului de cunostinte in domeniul IT pentru angajatii IMM din sectorul energetic,  Cod SMIS: 142732, organizată de Federatia Patronala Petrol si Gaze, inaintez propunerea tehnica, în conformitate cu specificatiile tehnice solicitate:

 

 

Servicii productie si difuzare nationala Caracteristici minimale solicitate Caracteristici ofertate
Spot video

Creatie si productie material video (de tip spot TV), cu o durata de aproximativ 30 de secunde

·                elaborare concept/script;

·                propunere 3 scenarii posibile;

·                organizare si gestionare intaniri pre-productie;

·                asigurarea intregii logistici necesare pentru realizarea efectiva a spotului tv;

·                asigurarea unui soft profesional audio video pentru etapa de post productie;

·                montare si editare material – servicii post productie (sincronizare dialoguri daca este cazul, integrare efecte de sunet, integrare elemente de identitate vizuala; corectii culoare si compozitie, etc.)

·                furnizarea materialului pe suport electronic, potrivit pentru difuzare TV;

·                pregatirea si furnizarea materialului si in varianta necesara pentru postarea pe internet;

·                coordonarea intregii echipe implicate in realizarea materialului video.

 

Difuzare material video:

·                propunerea unor posturi TV/mix de posturi TV care să aigure un grad optim de audienta pentru publicul tinta al proiectului (respectiv angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior.)

·                prezentarea unui mediaplan care sa cuprinda intervalul de difuzare a spotului pe toata perioada de derulare a contractului de prestari servicii – cu un numar minim de 40 de difuzari pe posturile TV aflate în top 10 la nivel național

·                propunere calendar de difuzare a spotului;

·                difuzare la nivel national pe 1 post TV/mix de posturi TV .

 

Voiceover-ul va menţiona la finalul textului selectat pentru promovarea proiectului, un text simbolic pentru Manualul de Identitate Vizuală.

După imaginile selectate pentru a reprezenta proiectul/programul, va fi inclus un carton final pe care vor fi aplicate informaţii semnificative pentru Programul Operational Capital Uman.

Specificatiile tehnice si elementele de vizibilitate pentru filme vor fi realizate in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală.

 

Difuzare spoturi:

Desfasurarea unei campanii TV la nivel national, incluzand posturi nationale de televiziune de interes general. Perioada de desfasurare a campaniei este cea mentionata in caietul de sarcini. Prestatorul va avea in vedere ofertarea unui numar minimum de 40 de spoturi pe perioada de derulare a campaniei. Minim 30% dintre spoturi vor fi difuzate in intervalale orare de maxima audienta. In alegerea posturilor nationale, prestatorul va avea in vedere publicul tinta al campaniei (respectiv angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior)

 

Pentru spotul video-tv prime-time interval orele 19.00 – 23.00, difuzat pe minim 1 post de televiziune naţional generalist, aflat în primele 10 posturi ca audienţă.

 

Productie:

Crearea si furnizarea, in functie de brieful transmis de achizitor si de conceptul de campanie a unui script si a unui storyboard pentru un spot TV de 30 secunde. Ofertantul va face propuneri de personaje pentru script si va prezenta beneficiarului fotografii relevante cu acestea. Ofertantul va prezenta beneficiarului mostre de voice-over si/sau propuneri de fundal sonor pentru spot. Ofertantul va asigura productia spotului tv conform scriptului aprobat de client. Ofertantul se va asigura de respectarea drepturilor de proprietate intelectuala ce decurg in urma productiei spotului tv si va ceda achizitorului pe termen nelimitat aceste drepturi.

Filmarea se va realiza in format Full HD. Spotul TV va include o trimitere catre un site comunicat de catre beneficiar si va respecta manualul de identitate vizuala. Spotul va fi livrat intr-un format digital potrivit difuzarii prin TV delivery, intr-un format potrivit incarcarii si difuzarii prin Internet.

 

 

Monitorizare

La finalul campaniei, prestatorul va trimite catre beneficiar un raport de monitorizare a aparitiilor TV ce va include numarul de statii TV incluse in campanie, numarul de difuzari ale spotului TV, intervalul orar si audienta. Ofertantul va prezenta in oferta sa, informaţii, cu privire la punctele de audienta ale posturilor TV selectate, auditate şi certificate de o instituţie autorizată, specializată şi recunoscută de industria de profil (Serviciul National de Masurare a Audientelor TV) pentru ultimele 3 luni disponibile.

Cerinţe minime:

·                asigurarea spaţiului de emisie la posturi naţionale de televiziune pentru difuzarea spot-ului video elaborat în cadrul campaniei;

·                Profilul TV: general;

·                Aria de acoperire: naţional;

·                Nominalizarea posturilor naţionale de televiziune;

·                Programe proprii de emisie zilnice – susținute în grila de programe;

·                Licență de emisie sau echivalent;

·                Viteza de reacție: maxim 60 de minute în caz de situații deosebite;

·                Pentru difuzarea spot-ului video se va asigura frecvenţa de 10 zile consecutive pe lună, atât zile lucrătoare, cât şi week-end, pe parcursul a 2 luni din perioada campaniei

Spot radio

Creatie si productie material audio (de tip spot radio) cu o durata de aproximativ 30 de secunde

·                elaborare concept;

·                furnizarea materialului pe suport electronic potrivit pentru difuzare radio;

·                pregatirea si furnizarea materialului si in varianta necesara pentru postarea pe internet;

·                coordonare echipa implicata in realizarea materialului audio;

·                asigurare intregii logistici necesare inregistrarii si difuzarii anuntului radio (casting voci, echipamente necesare inregistrarii – ex: microfon profesional de studio de inalta performanta, compressor voce, mixer sunet, software pentru mixaj sunet, diverse plg-ins dinamice si postprocesare, placa sunet profesionala, etc.).

Difuzare material audio:

·                propunerea unui post radio/mix de posturi radio care sa asigure un grad optim de audienta publicul tinta al proiectului;

·                prezentarea unui media plan care sa cuprinda intervalul de difuzare a spotului radio pe toata perioada de derulare a contractului de prestari – cu un numar de minimum 40 de difuzari radio pe unul sau mai multe posturi și minimum 20 de difuzări pe posturi muzicale de radio,

·                propunere calendar de difuzare a spotului;

·                difuzare la nivel national pe posturile de roadio aflate în top 15 la nivel național

Difuzare spoturi radio:

Desfasurarea unei campanii radio la nivel national, incluzand posturi nationale de radio Campania radio va cuprinde un minim de 40 de difuzari ale spotului radio pe unul sau mai multe posturi cu acoperire natională, precum și cel puțin 20 de difuzări pe posturi de muzică, în mix. Minim 30% dintre spoturi vor fi difuzate in intervalul orar de maximă audiență. In alegerea posturilor nationale de radio, prestatorul va avea in vedere publicul tinta al campaniei (respectiv angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior)

 

Productie:

Crearea si furnizarea, in functie de conceptul de campanie a unui script pentru un spot radio. Realizarea unui spot radio in conformitate cu respectarea manualului de identitate vizuala furnizat de achizitor. Prestatorul va avea in vedere realizarea unui spot radio general. Durata spotului radio va fi de 30 secunde.

Ofertantul va prezenta beneficiarului mostre de voice-over si propuneri de fundal sonor pentru spot. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a alege una dintre cele trei variante de scenarii propuse si de a solicita ajustări ale unei variante, păstrându-se conceptul iniţial. Forma finală a spotului radio va fi decisă împreună cu Autoritatea Contractantă si aceea va fi realizata si difuzata.

Ofertantul va asigura productia spotului radio conform scriptului aprobat de client. Ofertantul se va asigura de respectarea drepturilor de proprietate intelectuala ce decurg in urma productiei spotului radio. Spotul va fi livrat intr-un format digital potrivit difuzarii prin radio si intr-un format potrivit incarcarii si difuzarii prin Internet. Spotul radio va include o trimitere catre un site comunicat de catre beneficiar si va respecta manualul de identitate vizuala POCU.

 

·                Scurta prezentare a Ofertantului din care sa rezulte calificarea/experienta in derularea unor servicii similare;

-experienta relevanta in prestarea unor servicii similare in decursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (pentru minim 1 contract similar).

 

·                Descrierea serviciilor oferite de catre Furnizor

 

·                Prezentarea echipei de proiect:

 

Sa propuna o echipa multidisciplinara si policalificata, cu experienta relevanta in acord cu activitatile vizate. Echipa propusa de catre ofertant pentru organizarea si sustinerea acestor evenimente, va include minim urmatorii experti cheie:

-1 Responsabil de contract. Acesta va fi responsabil pentru buna executie a contractului.

Experienţă profesională generală pentru liderul de echipă in domeniul studiilor absolvite de cel putin 3 ani. Experienţă profesională specifică pentru liderul de echipă aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit de pana la 3 ani.

In activitatea sa liderul de echipa va fi sustinut de:

-1 expert in creatie copywriter pentru spoturile radio si TV

Experienţă profesională generală in domeniul studiilor absolvite de cel putin 3 ani. Experienţă profesională specifică pentru liderul de echipă aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit de pana la 3 ani.

-1 expert media planner

Experienţă profesională generală in domeniul studiilor absolvite de cel putin 3 ani. Experienţă profesională specifică pentru liderul de echipă aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit de pana la 3 ani.

NB: Echipa propusa in cadrul ofertei tehnice va fi responsabila cu executia contractului in bune conditii, pe toata durata acestuia. Inlocuirea unui expert (inclusiv propunerea unor experti suplimentari) se va realiza doar in cazuri exceptionale si doar cu experti cu competente/ expertiza similara. Orice modificare adusa in echipa alocata pentru executia contractului se va realiza cu informarea in scris a Achizitorului, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte ca aceasta sa aiba loc si cu acordul acestuia.

 

 

Data completarii: ZZ.LL.AAAA.

Denumire ofertant

Nume și prenume reprezentant

Semnătura autorizata

 

 

 

Formular 7

 

Ofertantul ……………………………………………………………

(denumirea/numele)

 

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA

 

Către: Federația Patronală Petrol și Gaze

Adresa: Ghica House – Strada Ion Ghica, nr. 13, etaj 4, Sector 3, București

Email:  [email protected]

Tel: 021-252.00.66

 

Doamnelor/Domnilor:

 

 1. Examinând Anuntul si specificatiile tehnice, privind achizitia prin procedura competitiva având ca obiect achizitia de Servicii productie si difuzare nationala: spot audio 30s, spot video 30s in cadrul proiectului #ITforENERGY – Imbunatatirea nivelului de cunostinte in domeniul IT pentru angajatii IMM din sectorul energetic, Cod SMIS: 142732, organizata de Federația Patronală Petrol și Gaze, subsemnatul(a) …………………………………….(nume si prenume reprezentant ofertant), in calitate de reprezentant legal al ofertantului …………………………………………………(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam/furnizam rvicii productie si difuzare nationala: spot audio 30s, spot video 30s, pentru suma de …………………………… lei (in litere), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in suma de …………………………… lei (cifra in litere), astfel:

 

OFERTA FINANCIARA:

 

Pret Cantitate Cantitate

 

Total
(lei fara TVA) (lei fara TVA)
TOTAL SERVICII

 

 1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile conform documentației de atribuire, în termenii stabiliti de Beneficiar;
 2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durata de 60 de zile calendaristice și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate;
 3. Ne angajăm să asigurăm formatorul/formatorii pentru care am depus CV-ul în format Europass, iar în caz de situatii neprevazute bine justificate, sa asigurăm inlocuirea cu un alt formator/formatori cu cel puțin experiența și competențele celor notificati, fără a crește valoarea contractului;
 4. Precizăm ca Nu depunem oferta alternativa;
 5. Pâna la semnarea contractului, aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câstigatoare, vor constitui un contract angajant între noi;

 

Data completarii: ZZ.LL.AAAA.

Nume și prenume persoana autorizata

(semnătura)

(denumire ofertant)

 

SPECIFICATII TEHNICE

 

Specificatiile tehnice sunt întocmite în concordanță cu necesitățile obiective ale Beneficiarului. Acestea constituie condițiile ce trebuie îndeplinite pentru achiziționarea serviciilor. Condițiile impuse se considera ca fiind minimale și obligatorii.

Procedura de achizitie urmată este: Procedura competitiva aplicabila solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Ordinul nr. 1284/2016 emis de către Ministerul Fondurilor Europene.

 

Prestatorul de servicii va propune o agendă a derulării activităților aferente Serviciilor productie si difuzare nationala ofertate, cu detalierea concreta a tehnicilor si metodelor aplicate, a subiectelor abordate, precum și a scopului urmărit.

 

 

 • INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranta din procedura de achizitie si atribuire a contractului si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. Vor fi acceptate doar ofertele care indeplinesc in totalitate cerintele minimale impuse de prezentul caiet de sarcini. Operatorii economici care transmit oferte care nu indeplinesc cerintele minime vor fi exclusi din procedura de achizitie.

Caietul de sarcini contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile Achizitorului.

In acest sens, orice oferta prezentata care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii inferioare celor prevazute in caietul de sarcini va fi declarata oferta neconforma si va fi respinsa.

NOTĂ: Specificațiile de mai jos care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicilor serviciilor ce urmează a fi prestate și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici. Aceste specificații vor fi întotdeauna considerate ca având mențiunea «sau echivalent».

 

 • CONTEXT

Serviciile achizitionate urmeaza a fi furnizate in cadrul proiectului „#ITforENERGY – Imbunatatirea nivelului de cunostinte in domeniul IT pentru angajatii IMM din sectorul energetic”, Cod SMIS: 142732, implementat de catre Federatia Patronala Petrol si Gaze, in calitate de Solicitant si Patronatul Femeilor Antreprenor, in calitate de partener 1. Proiectul este finantat prin Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) – Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti; Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca Prioritatea de investitii 10.iii: Imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupurile de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientare profesionala si prin validarea competentelor dobandite Obiectivul specific: 3.12.: Imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor

 

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea nivelului de competente digitale a 320 de agajati din minim 32 de IMM-uri care isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potenþial competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, in regiunile mai puþin dezvoltate, cu precadrere din sectorul energiei si mangementului de mediu, dar fara a se limita la acestea, in vederea adaptarii activitatii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC, in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1 – Accelerarea adaptarii intreprinderilor mici si mijlocii si crearea unor conditii optime pentru competitivitate prin formarea profesionala a 320 de angajati care isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potenþial competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, in regiunile mai putin dezvoltate, cu precadrere din sectorul energiei si mangementului de mediu, dar fara a se limita la acestea, prin imbunatatirea competentelor digitale de baza/avansate.

 

OS 2 – Asigurarea calitatii actului profesional prin imbunatatirea nivelului de competente al angajatilor care isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potenþial competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, in regiunile mai puþin dezvoltate, cu precadrere din sectorul energiei si mangementului de mediu, dar fara a se limita la acestea, prin organizarea unor programe de formare profesionala care vizeaza imbunatatirea competentelor digitale (de baza si avansate) in randul a 320 de angajati (din care 35 de specialisti din domeniul IT).

 

OS 3 – Promovarea unui mediu propice cooperarii dintre intreprinderi si favorizarea unei mai bune exploatari a potentialului industrial al politicilor de inovare, cercetare si dezvoltare tehnologica prin crearea si operationalizarea unui parteneriat public privat in cadrul proiectului

 

OS 4 – Asigurarea corelarii abilitatilor angajatilor la locul de munca prin incurajarea dezvoltarii si implementarii programelor de invatare la locul de munca.

 

OS 5 – Facilitarea adaptarii activitatii companiilor la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI prin sprijinirea a 32 firme in elaborarea/adaptarea/revizuirea unor strategii digitale

 

OS 6 – Cresterea gradului de productivitate a muncii in cadrul IMM urilor care isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potenþial competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, in regiunile mai puþin dezvoltate, cu precadrere din sectorul energiei si mangementului de mediu, dar fara a se limita la acestea, prin formarea profesionala a 320 de angajati din cadrul acestor domenii

 

OS 7 – Imbunatatirea nivelului de constientizare a importantei muncii productive si mai ales “verzi” si introducerea unor modele inovatoare, prin organizarea unei Campanii de Informare si Constientizare.

 

OS 8 – Asigurarea unui cadru material si organizational favorabil, respectiv cresterea gradului de performanta in ceea ce priveste domeniile cu potential competitiv prin sprijinirea a 320 de angajati care sa participe la activitati organizate intr-o maniera integrata.

 

OS 9 – Reducerea disparitatilor (dintre regiunile slab dezvoltate si regiunea Bucuresti Ilfov) si al caracterului teritorial al activitatii economice din Romania, prin organizarea de interventii integrate pentru angajatii din sectoarele economice cu potential competitiv din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei.

 

OS 10 – Asigurarea unui mediu economic incluziv si durabil prin cresterea gradului de constientizare in randul angajatilor cu privire la principiile egalitatii de sanse si de gen si a dezvoltarii durabile, prin intermediul a 2 module special elaborate in acest sens si diseminate grupului tinta in cadrul programelor de formare profesionala organizate in proiect.

 

OS 11 – Asigurarea unui grad adecvat de pregatire a angajatilor care influenteaza dinamica competitivitatii Romaniei, prin organizarea unui flux integrat de actiuni care vizeaza 320 de angajati si minim 32 de IMM-uri.

 

A1 Managementul proiectului

A 1.1. Managementul general si financiar al proiectului

A2. Recrutare si mentinere grup tinta

A.2.1 Campanie de informare/constientizare angajatori

A.2.2 Recrutare/selectie, mobilizare si mentinere grup tinta

A.3 Programe de formare profesionala in domeniul alfabetizarii digitale

A.3.1 Derulare programe de formare in domeniile alfabetizarii digitale si respective TIC

A.4 Evaluare si certificare competente profesionale

A.4.1 Evaluare si certificare competente profesionale

A.5 Masuri pentru organizarea de programe de invatare la locul de munca

A.5.1 Parteneriat public privat pentru elaborarea si reglementarea unei metodologii de evaluare si anticipare a competentelor in sectorul energetic

A.5.2 Sprijin acordat IMM-urilor pentru organizarea de programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor

 

 

 • OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii productie si difuzare nationala: spot audio 30s, spot video 30s in cadrul proiectului proiectului „#ITforENERGY – Imbunatatirea nivelului de cunostinte in domeniul IT pentru angajatii IMM din sectorul energetic”, Cod SMIS: 142732

Activitatea de publicitate si promovarea proiectului are rolul de a asigura informarea privind disponibilitatea fondurilor europene alocate, transparenţa utilizării acestora, vizibilitatea finantatorilor, institutiilor abilitate pentru gestionarea si implementarea programului precum si promovarea exemplelor de bună practică. Activitatea urmăreste cresterea vizibilitătii actiunilor Uniunii Europene si mediatizarea sprijinului financiar acordat de aceasta la îmbunătătirea calităţii infrastructurii serviciilor de formare profesionala si a oportunitatilor existente pentru resursa umana.

Serviciile achizitionate vizeaza desasurarea unei campanii in media de constientizare a angajatorilor cu privire la importanta investitiei in formarea profesionala a angajatilor. In cadrul acestei campanii se vor elabora materiale audio si video cu impact la nivelul grupului tinta si nu numai.

Achizitia serviciilor de elaborare/concept (productie cu realizarea scenariului) material audio de 30s si video 30s precum si difuzarea acesta pentru atingerea obiectivului vizat de activitate.

 • 1 spot radio de informare/constientizare. Rezultatul vizeaza un mai bun grad de constientizare a angajatorilor cu privire la importanta digitalizarii dar si a investitiei in formarea profesionala a angajatilor in acest context si respectiv la rolul important pe care il au companiile la implicarea in piata de invatare pe tot parcursul vietii, prin promovarea invatarii la locul de munca
 • 1 spot video de informare/constientizare angajatori cu privire la importanta formarii profesionala in randul angajatilor. Rezultatul vizeaza un mai bun grad de constientizare a angajatorilor cu privire la importanta digitalizarii dar si a investitiei in formarea profesionala a angajatilor in acest context si respectiv la rolul important pe care il au companiile la implicarea in piata de invatare pe tot parcursul vietii, prin promovarea invatarii la locul de munca.

Grupul tinta vizat pentru aceste servicii va fi format din beneficiarii directi ai proiectului, respectiv angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior.

 

III.1. Buget:

Valoarea TOTALA estimata a achizitiei este de 260,000 fara TVA

 

III.2. Specificatii tehnice:

Descrierea specificaţiilor tehnice conţine informaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile achizitorului.

 

Spot video

Creatie si productie material video (de tip spot TV), cu o durata de aproximativ 30 de secunde

 • elaborare concept/script;
 • propunere 3 scenarii posibile;
 • organizare si gestionare intaniri pre-productie;
 • asigurarea intregii logistici necesare pentru realizarea efectiva a spotului tv;
 • asigurarea unui soft profesional audio video pentru etapa de post productie;
 • montare si editare material – servicii post productie (sincronizare dialoguri daca este cazul, integrare efecte de sunet, integrare elemente de identitate vizuala; corectii culoare si compozitie, etc.)
 • furnizarea materialului pe suport electronic, potrivit pentru difuzare TV;
 • pregatirea si furnizarea materialului si in varianta necesara pentru postarea pe internet;
 • coordonarea intregii echipe implicate in realizarea materialului video.

 

Difuzare material video:

 • propunerea unor posturi TV/mix de posturi TV care să aigure un grad optim de audienta pentru publicul tinta al proiectului (respectiv angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior.)
 • prezentarea unui mediaplan care sa cuprinda intervalul de difuzare a spotului pe toata perioada de derulare a contractului de prestari servicii – cu un numar minim de 40 de difuzari pe posturile TV aflate în top 10 la nivel național
 • propunere calendar de difuzare a spotului;
 • difuzare la nivel national pe 1 post TV/mix de posturi TV .

 

Voiceover-ul va menţiona la finalul textului selectat pentru promovarea proiectului, un text simbolic pentru Manualul de Identitate Vizuală.

După imaginile selectate pentru a reprezenta proiectul/programul, va fi inclus un carton final pe care vor fi aplicate informaţii semnificative pentru Programul Operational Capital Uman.

Specificatiile tehnice si elementele de vizibilitate pentru filme vor fi realizate in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală.

 

Difuzare spoturi:

Desfasurarea unei campanii TV la nivel national, incluzand posturi nationale de televiziune de interes general. Perioada de desfasurare a campaniei este cea mentionata in caietul de sarcini. Prestatorul va avea in vedere ofertarea unui numar minimum de 40 de spoturi pe perioada de derulare a campaniei. Minim 30% dintre spoturi vor fi difuzate in intervalale orare de maxima audienta. In alegerea posturilor nationale, prestatorul va avea in vedere publicul tinta al campaniei (respectiv angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior)

 

Pentru spotul video-tv prime-time interval orele 19.00 – 23.00, difuzat pe minim 1 post de televiziune naţional generalist, aflat în primele 10 posturi ca audienţă.

 

Productie:

Crearea si furnizarea, in functie de brieful transmis de achizitor si de conceptul de campanie a unui script si a unui storyboard pentru un spot TV de 30 secunde. Ofertantul va face propuneri de personaje pentru script si va prezenta beneficiarului fotografii relevante cu acestea. Ofertantul va prezenta beneficiarului mostre de voice-over si/sau propuneri de fundal sonor pentru spot. Ofertantul va asigura productia spotului tv conform scriptului aprobat de client. Ofertantul se va asigura de respectarea drepturilor de proprietate intelectuala ce decurg in urma productiei spotului tv si va ceda achizitorului pe termen nelimitat aceste drepturi.

Filmarea se va realiza in format Full HD. Spotul TV va include o trimitere catre un site comunicat de catre beneficiar si va respecta manualul de identitate vizuala. Spotul va fi livrat intr-un format digital potrivit difuzarii prin TV delivery, intr-un format potrivit incarcarii si difuzarii prin Internet.

 

 

Monitorizare

La finalul campaniei, prestatorul va trimite catre beneficiar un raport de monitorizare a aparitiilor TV ce va include numarul de statii TV incluse in campanie, numarul de difuzari ale spotului TV, intervalul orar si audienta. Ofertantul va prezenta in oferta sa, informaţii, cu privire la punctele de audienta ale posturilor TV selectate, auditate şi certificate de o instituţie autorizată, specializată şi recunoscută de industria de profil (Serviciul National de Masurare a Audientelor TV) pentru ultimele 3 luni disponibile.

Cerinţe minime:

 • asigurarea spaţiului de emisie la posturi naţionale de televiziune pentru difuzarea spot-ului video elaborat în cadrul campaniei;
 • Profilul TV: general;
 • Aria de acoperire: naţional;
 • Nominalizarea posturilor naţionale de televiziune;
 • Programe proprii de emisie zilnice – susținute în grila de programe;
 • Licență de emisie sau echivalent;
 • Viteza de reacție: maxim 60 de minute în caz de situații deosebite;
 • Pentru difuzarea spot-ului video se va asigura frecvenţa de 10 zile consecutive pe lună, atât zile lucrătoare, cât şi week-end, pe parcursul a 2 luni din perioada campaniei, în următoarele intervale orare pentru care se vor asigura şi spaţiile de difuzare:
Durata Nr difuzări/zi Ziua Intervalul orar
Spot video 1 30 sec Min.1 Luni-Vineri 17:00-19:30
Min.1 Sâmbătă-Duminică 8:00-10:00;

17:00-19:30

 

Spot radio

Creatie si productie material audio (de tip spot radio) cu o durata de aproximativ 30 de secunde

 • elaborare concept;
 • furnizarea materialului pe suport electronic potrivit pentru difuzare radio;
 • pregatirea si furnizarea materialului si in varianta necesara pentru postarea pe internet;
 • coordonare echipa implicata in realizarea materialului audio;
 • asigurare intregii logistici necesare inregistrarii si difuzarii anuntului radio (casting voci, echipamente necesare inregistrarii – ex: microfon profesional de studio de inalta performanta, compressor voce, mixer sunet, software pentru mixaj sunet, diverse plg-ins dinamice si postprocesare, placa sunet profesionala, etc.).

Difuzare material audio:

 • propunerea unui post radio/mix de posturi radio care sa asigure un grad optim de audienta publicul tinta al proiectului;
 • prezentarea unui media plan care sa cuprinda intervalul de difuzare a spotului radio pe toata perioada de derulare a contractului de prestari – cu un numar de minimum 40 de difuzari radio pe unul sau mai multe posturi și minimum 20 de difuzări pe posturi muzicale de radio,
 • propunere calendar de difuzare a spotului;
 • difuzare la nivel national pe posturile de roadio aflate în top 15 la nivel național

 

Difuzare spoturi radio:

Desfasurarea unei campanii radio la nivel national, incluzand posturi nationale de radio Campania radio va cuprinde un minim de 40 de difuzari ale spotului radio pe unul sau mai multe posturi cu acoperire natională, precum și cel puțin 20 de difuzări pe posturi de muzică, în mix. Minim 30% dintre spoturi vor fi difuzate in intervalul orar de maximă audiență. In alegerea posturilor nationale de radio, prestatorul va avea in vedere publicul tinta al campaniei (respectiv angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior)

 

Productie:

Crearea si furnizarea, in functie de conceptul de campanie a unui script pentru un spot radio. Realizarea unui spot radio in conformitate cu respectarea manualului de identitate vizuala furnizat de achizitor. Prestatorul va avea in vedere realizarea unui spot radio general. Durata spotului radio va fi de 30 secunde.

Ofertantul va prezenta beneficiarului mostre de voice-over si propuneri de fundal sonor pentru spot. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a alege una dintre cele trei variante de scenarii propuse si de a solicita ajustări ale unei variante, păstrându-se conceptul iniţial. Forma finală a spotului radio va fi decisă împreună cu Autoritatea Contractantă si aceea va fi realizata si difuzata.

Ofertantul va asigura productia spotului radio conform scriptului aprobat de client. Ofertantul se va asigura de respectarea drepturilor de proprietate intelectuala ce decurg in urma productiei spotului radio. Spotul va fi livrat intr-un format digital potrivit difuzarii prin radio si intr-un format potrivit incarcarii si difuzarii prin Internet. Spotul radio va include o trimitere catre un site comunicat de catre beneficiar si va respecta manualul de identitate vizuala POCU.

 

Monitorizare

La finalul campaniei, prestatorul va trimite catre beneficiar un raport de campanie radio ce va include numarul de statii radio incluse in campanie, numarul de difuzari ale spotului radio, intervalul orar si audienta, numarul de persoane la care a ajuns mesajul campaniei. In oferta sa tehnica ofertantul va prezenta numarul de spoturi difuzate pentru fiecare judet in parte si numarul total de spoturi difuzate. De asemenea, prestatorul va pune la dispozitia achizitorului un plan al campaniei radio care sa corespunda cu perioada de desfasurare a intregii campanii.

Ofertantul va prezenta in oferta sa tehnica, informaţii cu privire la punctele de audienta ale posturilor de radio selectate, auditate şi certificate de o instituţie autorizată, specializată şi recunoscută de industria de profil (Asociaţia pentru Radio Audienţă).

Se solicită ca proiectarea şi realizarea tuturor materialelor să se facă în conformitate cu cerinţele Manualului de Identitate Vizuală. Materialele realizate prin proiect vor avea rolul de a aduce la cunostinta publica obiectivele generale si specifice ale proiectului, partenerii acestuia, precum si posibilitatea de formare oferita in cadrul acestuia.

 

Cerinţe minime:

 • asigurarea de timpi de emisie la posturi naţionale de radio pentru difuzarea spotului audio audio elaborat în cadrul campaniei;
 • Profilul Radio: general;
 • Aria de acoperire: naţional;
 • Nominalizarea posturilor naţionale de radio, încadrându-se în top 15 la nivel național
 • Programe proprii de emisie zilnice – susținute în grila de programe;
 • Licență de emisie sau echivalent;
 • Capacitatea de a difuza zilnic spot-urile audio în cadrul pauzelor publicitare ale emisiunilor matinale/buletinelor de ştiri;
 • Viteza de reacție: maxim 60 de minute în caz de situații deosebite;
 • Pentru difuzarea spot-urilor audio se va asigura frecvenţa de 10 zile consecutive pe lună, atât zile lucrătoare, cât şi week-end, pe parcursul a 2 luni din perioada campaniei, în următoarele intervale orare pentru care se vor asigura şi spaţiile de difuzare (50% din numărul total de difuzări, vor fi propuse în driving-time):

 

Durata Nr difuzări/zi Ziua Intervalul orar
Spot audio 1 30 sec Min.1 Luni-Vineri 7:00-8:30;

17:00-19:30

Min.1 Sâmbătă-Duminică 8:00-10:00

 

 

Perioada de desfasurare: 25 septembrie 2023 – 31 octombrie 2023

 

Publicul ţintă:  Campania de informare se va desfasura la nivel national si vizeaza minim 1000 de persoane informate

 

Reguli de depunere si prezentare a ofertei:

Potrivit invitatiei transmise, propunerea tehnică trebuie astfel elaborata încât să dea posibilitatea verificării respectării în totalitate a cerinţelor prevăzute în la punctul – Specificatii tehnice.

Specificaţiile tehnice din prezenta documentaţie constituie cerinţe minimale si obligatorii pentru luarea în considerare a ofertelor depuse de către operatorii economici, nerespectarea acestora atrăgând automat respingerea ofertei ca necorespunzatoare.

În crearea spoturilor radio și TV operatorul economic va avea în vedere transmiterea unor mesaje de interes pentru persoanele din grupul tinta si publicul larg. Cuvintele cheie ce vor fi folosite în crearea mesajelor sunt: Programul Operațional Capital Uman, competențe digitale de bază și competențe digitale avansate, precum și alte cuvinte care să fie în concordanță cu obiectivele specifice enumerate în prezentul caiet de sarcini.

 

 • CONDITII SOLICITATE FURNIZORULUI

Ofertantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • experienta relevanta in prestarea unor servicii similare in decursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (pentru minim 1 contract similar).
 • Sa propuna o echipa multidisciplinara si policalificata, cu experienta relevanta in acord cu activitatile vizate. Echipa propusa de catre ofertant pentru organizarea si sustinerea acestor evenimente, va include minim urmatorii experti cheie:

 

 • 1 Responsabil de contract. Acesta va fi responsabil pentru buna executie a contractului.

Experienţă profesională generală pentru liderul de echipă in domeniul studiilor absolvite de cel putin 3 ani. Experienţă profesională specifică pentru liderul de echipă aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit de pana la 3 ani.

In activitatea sa liderul de echipa va fi sustinut de:

 • 1 expert in creatie copywriter pentru spoturile radio si TV

Experienţă profesională generală in domeniul studiilor absolvite de cel putin 3 ani. Experienţă profesională specifică pentru liderul de echipă aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit de pana la 3 ani.

 • 1 expert media planner

Experienţă profesională generală in domeniul studiilor absolvite de cel putin 3 ani. Experienţă profesională specifică pentru liderul de echipă aferent activitatilor din cadrul contractului ce urmeaza a fi atribuit de pana la 3 ani.

NB: Echipa propusa in cadrul ofertei tehnice va fi responsabila cu executia contractului in bune conditii, pe toata durata acestuia. Inlocuirea unui expert (inclusiv propunerea unor experti suplimentari) se va realiza doar in cazuri exceptionale si doar cu experti cu competente/ expertiza similara. Orice modificare adusa in echipa alocata pentru executia contractului se va realiza cu informarea in scris a Achizitorului, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte ca aceasta sa aiba loc si cu acordul acestuia.

 

 

 • DURATA DE IMPLEMENTARE

Furnizarea serviciilor se va face in intervalul 25 septembrie 2023 – 31 Octombrie 2023. Pana la data de 20 Noiembrie 2023, Furnizorul (ofertantul castigator) trebuie sa transmita Achizitorului ultimele documente cu privire la furnizarea serviciilor contractate, atat cele care privesc aspectele tehnice, cat si cele care privesc aspectele financiare.

 

 • MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica va fi prezentata in asa fel incat sa detalieze si sa demonstreze indeplinirea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va contine:

 • Scurta prezentare a Ofertantului din care sa rezulte calificarea/experienta in derularea unor servicii similare;
 • Descrierea serviciilor oferite de catre Furnizor
 • Prezentarea echipei de proiect:

 

 

Aceste cerinte sunt minime si obligatorii.

Orice alte informatii considerate de ofertant utile in explicarea ofertei propuse, vor fi incluse in aceasta.

In cazul aparitei unor neconcordante intre caietul de sarcini si oferta tehnica prezentata, caietul de sarcini prevaleaza.

 

 • MODUL DE ELABORARE OFERTEI FINANCIARE

Oferta financiara va contine costurile de organizare totale si unitare pentru serviciile furnizate, dupa cum urmeaza:

Pret Cantitate Cantitate

 

Total
(lei fara TVA) (lei fara TVA)
TOTAL SERVICII

Pretul total ofertat trebuie sa includa orice alte costuri necesare prestarii serviciilor la locatiile de desfasurare a acestor.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit. Pretul va fi exprimat in LEI fara TVA.

 

 • CRITERIUL DE ATRIBUIRE:
Evaluarea se va realiza dupa cum urmeaza:

 

a)   Pretul ofertei – 40% pondere – 40p, punctaj maxim

Descriere: Componenta financiara: Pretul ofertei care se compara in vederea acordarii punctajului este pretul declarat de ofertant in cadrul Formularului de oferta, fara TVA – maximum 40 puncte.

Algoritm de calcul:

–                  Pretul cel mai mic va primi 40 de puncte.

–                  Pentru urmatorul pret punctajul va fi calculat cu ajutorul reguli de 3 simpla, dupa urmatoarea formula: Pfn = (pret minim ofertat/pret oferta n) x 40 puncte, unde:

•             Pfn = punctajul financiar al ofertei „n” pentru factorul de evaluare „Pretul ofertei”;

•             Pret minim ofertat = pretul cel mai scazut ofertat;

•             Pret oferta „n” = pretul ofertat de ofertantul pentru care se calculeaza punctajul

 

b) Experienta de specialitate = 20% pondere: 20p, punctaj maxim

Descriere: Se va puncta experienta profesionala specifica.

Algoritm de calcul: se va puncta experienta profesionala specifica

–   experienta specifica de 1 an – 10 puncte;

–   experienta specifica intre 2-3 ani – 15 puncte;

–   experienta specifica peste 3 ani – 20 puncte;

 

Nota: pentru experienta profesionala specifica mai mica de 1 an, oferta tehnica este conforma si nu se acorda punctaj.

 

d) Identificare riscuri si solutii in prevenirea si rezolvarea acestora in cadrul contractului = 20% pondere:  20p punctaj maxim

Descriere: Se va puncta oferta care a identificat cele mai multe riscuri in derularea contractului precum si solutii privind prevenirea si rezolvarea acestora.

Algoritm de calcul: Punctajul pentru acest factor de evaluare se acorda astfel:

a) pentru oferta care a prezentat cele mai multe riscuri, se acorda punctajul maxim 20 de puncte.

b) pentru celelalte oferte, se va aplica formula: Punctaj oferta n = (IRSn/IRS) x 20 puncte = X puncte, unde:

IRSn = nr. riscuri si solutii pe care ofertantul „n” le-a identificat;

IRS = nr. max. de riscuri si solutii propuse de ofertant.

 

Oferta care va obtine cel mai mare punctaj prin insumarea punctajelor pentru criteriile care fac obiectul evaluarii va fi declarata oferta castigatoare.

 

Factorii de evaluare a ofertei in cadrul acestei proceduri, inclusiv ponderile si justificarile aferente, sunt dupa cum urmeaza:

Factorii de evaluare Pondere (%) Legatura cu natura/obiectul contractului

Avantajul real si evident pe care Achizitorul il obtine

Pretul 40% Introducerea factorului de evaluare privind pretul permite aprecierea faptului ca se poate obtine valoare pentru banii cheltuiti (value for money). Astfel, in cazul de fata, raportul intre calitate pret este in favoarea calitatii, intrucat factorii pe baza carora se evalueaza calitatea serviciilor intrunesc 60% din punctaj (40%-calitatea expertizei profesionale + 20% capacitatea de anticipare a riscurilor si indetificarea de solutii pentru eliminarea/contracararea acestora).

Avantajele reale si evidente pe care Achizitorul le obtine prin aplicarea acestui factor sunt:

– obtinerea plus-valorii pentru banii cheltuiti

– posibilitatea realizarii de economii

– posibilitatea obtinerii unor rezultate de calitate la un pret rezonabil

Calitatea expertizei 40%

 

 

Calitatea expertizei reprezinta o conditie esentiala pentru asigurarea unui continut cat mai relevant si de actualitate (cu un nivel ridicat de calitate) si atingerea rezultatelor dorite. Expertiza profesionala specifica influenteaza cantitatea si modul de transmitere a informatiei  (factor esential pentru integrarea continuturilor/informatiilor impartasite) precum si capacitatea de a raspunde situatiilor particulare si provocarilor care pot aparea. Asadar, calitatea expertizei reprezinta o variabila determinanta atat pentru calitatea evenimentelor cat si pentru atingerea rezultatelor vizate la nivel de activitate/proiect.
Riscuri 20% Managementul riscurilor (anticiparea riscurilor si identificarea de solutii pentru combaterea/ contracararea  acestora) este  componenta esentiala a oricarei activitati/ proiect si este factorul determinat pentru stabilirea unui cadru functional de desfasurare a acestora si pentru atingerea obiectivelor si rezultatelor vizate.

Societatea moderna este intr-o dinamica continua, care face ca toate activitatile sa fie marcate de un anumit grad de incertitudine. In istoria recenta, pandemia COVID-19, mai mult ca orice, a evidentiat nevoia pregatirii pentru situatii neprevazute, flexibilizarii proceselor traditionale de lucru si identificarii unor solutii inovatoare pentru a raspunde noilor provocari. Pregatirea pentru situatiile nevazute (anticiparea acestora si identificarea de solutii) reprezinta asadar cheia pentru depasirea unor posibile situatii de criza, asigurarea continuitatii activitatii si asigurarea premiselor pentru atingerea rezultatelor si obiectivelor asumate in termenul limitat de implementare a proiectului.

 

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă va aplica criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”. Oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea următorului algoritm de calcul:

Ptotal = Ppreț + Pnr. total propus difuzări TV + Pnr. total propus difuzări Radio + Pnr. total propus vizualizări campanie online în care:

Ptotal – punctajul total obținut de o ofertă în urma aplicării factorilor de evaluare prevăzuți mai jos – maxim 100 de puncte;

Ppreț – reprezintă punctaj acordat pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei” – maxim 55 puncte;

Pnr total propus difuzări TV – reprezintă punctajul acordat pentru factorul de evaluare „Număr total propus difuzări spot TV” obținut pe întreaga perioadă de difuzare a campaniei – maxim 15 puncte;

Pnr. total propus difuzări spot radio – reprezintă punctajul acordat pentru factorul de evaluare „Număr total propus difuzări spot radio” – maxim 15 puncte;

Pnr. total propus vizualizări campanie online – reprezintă punctajul acordat pentru factorul de evaluare „Număr total propus de vizualizări din campaniile Google Ads în Rețeaua de Display Google, Google Ads Search,  Google Video Ads In-Stream Youtube, Facebook, Facebook Video Ads, LinkedIn” – maxim 15 puncte

 

Punctajul se acordă astfel:

 1. Punctajul pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei” se acordă astfel:
 2. a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile totale se acordă 55 de puncte;
 3. b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:

Ppreţ (n) = (preţminim/preţ(n)) x 55 puncte

Notă: Factorul se referă la prețul total al ofertei în Lei, fără TVA.

 

 1. Punctajul pentru factorul de evaluare „Număr total propus de difuzări TV” se acordă astfel:
 2. a) pentru cel mai mare număr total propus de difuzări la TV pentru toată perioada de derulare a campaniei, se acordă 15 puncte;
 3. b) pentru alt număr total propus de difuzări la TV decât cel prevăzut la lit.a) se acordă punctaj astfel:

Pnr total propus difuzări TV (n) = (Nr. total propus difuzări TV(n)/ Nr. total propus difuzări TV maxim) x 15 puncte

 

 1. Punctajul pentru factorul de evaluare „Număr total propus de difuzări radio” se acordă astfel:
 2. a) pentru cel mai mare număr total propus de difuzări la radio pentru toată perioada de derulare a campaniei, se acordă 15 puncte;
 3. b) pentru alt număr total propus de difuzări la radio decât cel prevăzut la lit.a) se acordă punctaj astfel:

Pnr. total propus difuzări radio (n) = (Nr. total propus difuzări radio(n)/ Nr. total propus difuzări radio maxim) x 15 puncte

Observație: În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Toate ofertele trebuie sa fie clare, complete, satisfacand toate cerintele stipulate in documentatia de ofertare.

Oferta poate fi depusa de un furnizor sau de o asociere de furnizori, in conditiile legii.

Oferta va adresa intregul pachet.

NB: In scopul verificarii conformitatii propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini sau in scopul veriificarii financiare, Achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea anumitor clarificari/completari.

NB: Ofertele care nu intrunesc conditiile minime specificate in prezentul caiet de sarcini nu vor fi acceptate si nu vor fi luate in considerare pentru procedura de evaluare si departajare. Aceste oferte vor fi declarate neconforme.

NB: Ofertele care contin o valoare de realizare (pret) mai mare decat cel specificat in capitolul  „III.1.Buget”  vor fi delcarate inacceptabile si nu vor fi luate in considerare.

 

 • Metodologia de prestare a serviciilor:

Metodologia constituie acea parte a propunerii tehnice care prezintă strategia propusă de operatorul economic pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini. Ceea ce este prezentat în caietul de sarcini reprezintă cerințe minime care sunt obligatoriu să fie regăsite în cadrul ofertei tehnice. Metodologia propusă trebuie să conțină minim următoarele informații:

 • Descrierea de ansamblu a abordării propuse de operatorul economic pentru executarea serviciilor;
 • Descrierea detaliată a modului de implementare a fiecărei activități prezentată în caietul de sarcini și a propunerii făcute de operatorul economic pentru executarea serviciilor solicitate, cu indicarea oricăror etape/stadii considerate ca esențiale, a rezultatelor așteptate, a impactului așteptat al fiecărei activități.
 • Detalierea subactivității referitoare la realizarea și difuzarea anunțurilor radio spot-urilor TV, a machetelor presa scrisa și a bannerului on line care se va reflecta detaliat și în oferta financiară.
 • In cazul în care oferta este depusă de o asociere, aceasta va cuprinde o descriere a implicării fiecărui asociat în prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare între asociați în vederea executării contractului, inclusiv prin delimitarea sarcinilor și responsabilităților individuale în prestarea serviciilor;
 • Descrierea oricăror aranjamente de subcontractare a unei părți a serviciilor solicitate, a interacțiunii dintre operatorul economic și subcontractor(i), precum și o descriere detaliată a serviciilor ce vor fi subcontractate.

 

 • Planificarea activităților și a graficului de implementare a acestora (cerința minimă)

Graficul de prestare a serviciilor constituie acea parte a propunerii tehnice care prezintă calendarul propus de operatorul economic pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Graficul va include un calendar cât mai detaliat al activităților ce vor fi derulate în cadrul contractului, conform metodologiei de prestare a serviciilor, cu indicarea etapelor/stadiilor esențiale ale contractului. De asemenea, graficul trebuie să conțină modul în care activitățile se reflectă în rapoarte, legăturile și relațiile dintre activități și secvențialitatea acestora, precum și resursele umane alocate pe activități. Graficul va trebui să evidențieze în mod clar datele la care vor fi publicate și multiplicate documentele rezultate prin activitățile desfășurate.

Calendarul propus trebuie să se încadreze în termenele indicate în caietul de sarcini.

 • MONITORIZAREA SERVICIILOR FURNIZATE

In vederea asigurarii derularii in bune conditii a contractului si atingerii obiectivelor vizate la nivel de activitate/ proiect, Achizitorul isi rezerva dreptul monitorizarii/verificarii executiei contractului.

Poate face obiectul activitatii de monitorizare oricare aspect in legatura cu implementarea contractului. In baza contractului care se va incheia, vor fi urmarite cu precadere indeplinirea urmatoarelor obiective:

 • Executarea contractului conform specificatilor prezentului caiet de sarcini
 • Asigurarea unui nivel de calitate ridicat al serviciilor furnizate

 

In acord cu aceste obiective, Achizitorul va planifica si realiza un set de actiuni de monitorizare/verificare, dupa cum urmeaza:

 • Pot fi realizate vizite/ monitorizari la fata locului (anuntate/neanuntate), din partea reprezentantilor Achizitorului (membrii echipei de proiect);

 

Neregulile identificate si constatate pe parcursul procesului de monitorizare si verificare vor face obiectul unor discutii, la fel si eventualele consecinte financiare ale acestor nereguli.

 • PRETUL CONTRACTULUI

Tariful (pretul) unitar pentru prestarea de servicii la destinatia finala ramane ferm pe toata perioada derularii contractului de servicii.

Pretul total ofertat trebuie sa includa orice alte costuri necesare prestarii serviciilor.

 • RECEPTIONAREA SI PLATA

Furnizorul va avea in vedere pastrarea si furnizarea catre Achizitor a tuturor documentelor justificative care atesta derularea serviciilor, in conditiile prevazute de legislatia aplicabila.

Furnizorul va transmite Achizitorului (la finalul serviciului) urmatoarele documente:

 • un raport la momentul de finalizare a realizării fiecărui element de campanie; raportul va conţine o scurtă descriere a caracteristicilor produsului realizat şi modul cum acesta va fi utilizat în cadrul general al campaniei;
 • în perioada de difuzare: un raport săptămânal care indică apariţiile, difuzările ori alte activităţi cu deschidere spre public desfăşurate în săptămâna curentă;
 • un raport final despre realizarea şi desfăşurarea fiecărei campanii;
 • rapoarte suplimentare dacă e cazul, fie la cererea Autorităţii Contractante, fie la iniţiativa Prestatorului.

 

Recepţia cantitativă şi calitativă a serviciile/componentelor se va face in doua etape:

 1. Predarea-primirea spotului radio si a spotului TV
 2. Predarea-primirea raportului de monitorizare in urma difuzarii

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa difuzarea spoturilor conform planificarii prestatorului. Daca difuzarile nu au avut loc conform graficului, prestatorul are obligatia de a prezenta un Grafic actualizat, care sa asigure indeplinirea cerintelor din prezentul caiet de sarcini, grafic ce va fi insusit prin act aditional

 

Facturarea se va face: dupa realizarea spoturilor, o factura de maxim 30% din valoarea totala;  la sfarsitul campaniei, dupa predarea raportului de difuzare/monitorizare minim 40% din valoarea totala a contractului si in perioada de implementare a campaniei.

Furnizorul accepta decontarea facturilor inclusiv prin mecanismul Cererilor de plata.

 

 

 • DISPOZITII FINALE

Toate rapoartele, datele, materialele compilate sau produse de catre Furnizor (ofertantul castigator) pe durata sau ca urmare a executarii acestui contract vor constitui proprietatea Achizitorului.

Furnizorul (ofertantul castigator) va trata toate documentele, datele si informatiile cu care va intra in contact sau pe care le va accesa, ca avand caracter personal si confidential si se va conforma in consecinta tuturor legilor, normelor si reglementarilor in vigoare din Romania. Exceptie vor face documentele din cadrul prezentului dosar de achizitie publica, asa cum este definit de prevederile Legii 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, cu exceptia cazului in care este necesar ca Furnizorul (ofertantul castigator) sa dezvaluie anumite informatii in scopul executarii contractului sau in cazul in care documentele mentionate mai sus au caracter de informatie de interes public, Furnizorul (ofertantul castigator) nu va publica sau dezvalui nici o informatie fara acordul prealabil scris al Achizitorului. In caz de dezacord, primeaza decizia Achizitorului.

Oricare dintre documentele si informatiile emise sau acumulate prin executarea acestui contract trebuie sa respecte regimul specific proiectelor cu finantare nerambursabila in ceea ce priveste accesibilitatea, disponibilitatea si pastrarea.

 

 

 

Întocmit,

Expert cooptat

Clapon Violeta

 

 

 

Aprobat,

Manager proiect,

Catalin Razvan Nita

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *