Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoșani a început recrutarea candidaților pentru admiterea din ianuarie. Vezi condițiile!

politie politisteInspectoratul de Poliţie Judeţean Botoșani, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară în perioada 26 octombrie – 5 decembrie, activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2018, învăţământ cu frecvenţă.

Inspectoratul Județean de Politie Botoșani recrutează candidați pentru:

 1. Învăţământul postliceal
 2. a) concursul de admitere la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina și Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca;                                       

CONDIȚII ȘI CRITERII DE RECRUTARE 

Candidații care vor să se înscrie la concursurile organizate pentru admiterea în instituțiile de învățământ postliceal trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții legale și criterii specifice de recrutare, aşa cum sunt prevăzute în art. 10 din Legea 360/2002 privind Statutul Poliţistului şi de art. 6 din Anexa 2 la Ordinul MAI 140/2016:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apt din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;
 11. k) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 13. m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 14. n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

 

De la condiţiile legale şi criteriile specifice de înscriere nu se acordă derogări !!!!

 

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ pentru formarea iniţială, în armele şi specializările/ specialităţile pentru care unităţile IGPR au sarcini de recrutare, în sesiunea 2018, trebuie:

 1. Să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaşterea condiţiilor şi criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;
 2. Să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;
 3. Să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ- teritoriale şi specialităţii pentru care optează, în raport de domiciliul/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate;
 4. Să îndeplinească în mod cumulative condiţiile şi criteriile stabilite de actele normative şi dispoziţiile incidente;
 5. Să se prezinte şi să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declaraţi „Apt psihologic„ de către specialiştii Centrului de Psihosociologie al MAI, conform prevederilor legale în vigoare;
 6. Să constituie fişa medical completată la toate capitolele de specialitate şi concluzionată: “ Apt pentru instituţii de învăţământ MAI”, conform prevederilor legale în vigoare;
 7. Să constituie dosarele de candidat în volum complet şi să le depună până la termenele limită prevăzute în prezentul anunţ

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere ianuarie 2018 se vor primi până la data limită: 05 decembrie 2017.

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoșani, din Municipiul Botoșani, str. b-dul Mihai Eminescu, nr.57, în zilele de MARŢI  și JOI, între orele 1300 – 1500.

Modelele pentru cererea de înscriere la concursul de admitere la unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I. şi pentru declaraţia de confirmare a luării la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, condiţiile de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, precum şi acordul pentru efectuarea verificărilor specifice se regăsesc în Anexele 2 și 3 la prezentul anunţ.

Odată cu depunerea cererilor-tip de înscriere, candidații vor depune și DOSARUL DE RECRUTARE care se constituie în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare şi conţine următoarele:

 1. a) cererea de înscriere (completată de către fiecare candidat la momentul în care se prezintă la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Botoșani, pentru înscriere);
 2. b) documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv: copii ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta precum și copie după foaia matricolă. Acestea vor fi prezentate de candidați însoțite de original spre a fi certificate pentru conformitate și semnate atât de persoana care efectuează recrutarea, cât și de candidați, păstrându-se la dosar doar copiile. Documentele pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care certificarea pentru conformitate nu se mai realizează;
 3. c) copii ale următoarelor documente: act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat şi, dacă este cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 4. d) curriculum vitae – Europass (model existent în anexa nr. 4 a prezentului anunț);
 5. e) autobiografia (scrisă de mână și întocmită personal de către fiecare candidat după îndrumarul existent în anexa nr. 5 a prezentului anunț);
 6. f) tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului (după modelul existent în anexa nr. 6 a prezentului anunț);
 7. g) fişa medicală tip de încadrare în MAI; (va fi introdusă în dosarul de recrutare, după încheiere până cel târziu la data de 14.12.2017);
 8. h) caracterizarea de la ultimul loc de muncă (respectiv de la ultima instituţie de învăţământ absolvită);
 9. i) cazier judiciar
 10. j) trei fotografii 3×4 cm si o fotografie 9×12 cm, color; Pe spatele fiecarei fotografii se va scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal.
 11. k) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (completată de către fiecare candidat la momentul în care se prezintă la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Botoșani, pentru înscriere).

 

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun la dosarul de recrutare inclusiv o adeverinţă emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii, care să ateste apartenența la etnia/minoritatea respectivă.

Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță și care nu permit stabilirea autenticității acestora sau sunt plastifiate.

În situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii liceale în instituţii acreditate de învăţământ preuniversitar din străinătate vor prezenta la înscriere dovada echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, din cadrul M. Ed. N.C.S., în condiţiile legii.

Atenție!!!

Documentele depuse de candidați la dosar vor fi prezentate personalului cu atribuții de recrutare din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani, în original, urmând ca fotocopii ale acestora să fie certificate pentru conformitate cu originalul și semnate atât de către candidat cât și de către personalul cu atribuții de recrutare. Documentele solicitate în copie pot fi depuse şi în copie legalizată, din inițiativa candidatului. 

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform unei planificări întocmite de către Serviciul Resurse Umane și postată pe site-ul Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani (bt.politiaromana.ro secțiune CarierăAdmitere instituții de învățământ).

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.

Candidaţii înscrişi au OBLIGAŢIA de a urmări site-ul respectiv şi de a se informa permanent cu privire la orice modificare adusă cu privire la admiterea ianuarie 2018.

EXAMINAREA MEDICALĂ

Examinarea medicală a candidaților se realizează, pe baza planificării, la Centrul Medical Județean Botoșani. Examinarea medicală constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate a candidaților, conform baremelor medicale în vigoare și se concretizează prin completarea fișei medicale-tip. Candidații care nu îndeplinesc cerințele medicale de recrutare nu li se întocmește dosar de recrutare și sunt apreciați ca fiind „nepromovați”, iar activitatea de recrutare încetează. Candidații care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale de recrutare li se încheie fișa medicală cu avizul „apt” pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I.

Examinarea medicală și evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepția examinărilor suplimentare. 

ALTE SITUAŢII CARE DETERMINĂ ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

 • nu depun în termenul – limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 • încearcă să fraudeze sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;
 • nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Candidaţii se pot retrage în orice etapă a recrutării sau a desfăşurării concursului de admitere.

ÎNSCRIEREA ȘI SUSȚINEREA CONCURSURILOR DE ADMITERE DE CĂTRE CANDIDAȚII SELECȚIONAȚI

Candidaţii care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite se prezintă la sediul instituţiei de învăţământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, având asupra lor următoarele documente:

 1. cartea de identitate sau paşaportul, în original;
 2. diploma de bacalaureat în original;
 3. foaia matricolă a studiilor liceale în original;
 4. alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere (ex.: acte de studii în original).

Unitățile de învățătmânt postliceal vor organiza și desfășura activități în vederea înscrierii în perioada 13-14.01.2018.

Pentru tematică, bibliografie, graficele și perioadele referitoare la înscrierea, etapele de desfășurare a probelor eliminatorii, susținerea și conținutul probei de verificare a cunoștințelor la concursul de admitere, precum și pentru alte elemente de interes, se vor consulta de către candidați site-urile oficiale ale fiecărei unități de învățământ, respectiv www.scoalapolitie.ro – Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr”  Câmpina,  www.scoalapolcj.ro  –  Școala  de  Agenți  de  Poliție  ”Septimiu  Mureșan ” Cluj Napoca.

 

RECRUTAREA ȘI SELECȚIA COPIILOR AFLAȚI ÎN ÎNTREȚINEREA POLIȚIȘTILOR RĂNIȚI SAU DECEDAȚI CA URMARE A RĂNIRII ÎNTR-UN  ACCIDENT DE MUNCĂ ȘI A COPIILOR PERSONALULUI MILITAR  CLASAT INAPT SAU APT LIMITAT PENTRU SERVICIUL MILITAR ORI,  DUPĂ CAZ, DECEDAT, ÎN TIMPUL ȘI ÎN LEGĂTURĂ CU EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR DE SERVICIU

Recrutarea și selecţia candidaţilor beneficiari ai Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate polițiştilor încadrați într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor polițiştilor decedați, respectiv ai Ordinului M.A.I.. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative interne privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., ale dispoziţiilor D.G.M.R.U. – M.A.I. și ale dispoziţiei I.G.P.R. nr. 26/11.04.2017 și nr. 100/20.10.2017.

Verificarea îndeplinirii condițiilor generale și a criteriilor specifice de admitere revine Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, care transmite la D.G.M.R.U.-M.A.I. propunerea privind înmatricularea și documentația care fundamentează aceasta, în copie.

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, ca urmare a primirii directe a cererii de înmatriculare aprobată, vor constitui dosarul de recrutare pentru candidații aflați în această situație.

Dosarul va fi transmis de unitatea de recrutare unității de învățământ pentru care se optează și conține:

-documentele prevăzute la Capitolul III din prezentul anunț

-adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreținerea polițistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă;

formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă sau după caz procesul-verbal de cercetare a evenimentului în fotocopie

-decizia medicală avizată sau certificatul decizie medicală emisă pe numele polițistului rănit sau al polițistului decedat în fotocopie

-certificatul de deces al polițistului decedat, dacă este cazul.

Candidatul în situația prezentului capitol este planificat pentru examinarea medicală și evaluarea psihologică în mod similar celorlalți candidați, dacă s-a inițiat procedura de constituire a dosarului de recrutare până la data de 05.12.2017.

 Concursul de admitere se organizează și desfășoară într-o singură sesiune, în perioada 15-20.01.2018, conform graficului desfăşurării concursului de admitere.

 Probele eliminatorii se desfăşoară în perioada 15-19.01.2018.

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală legal constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală – M.A.I, care acordă consult de specialitate candidaţilor, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical de tipul „APT”/„INAPT”; verificarea îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi observarea directă a existenţei la candidaţi a diverselor semne particulare, piercing-uri sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, vor fi semnalate comisiei de selecţie, respectiv admitere, în vederea dispunerii măsurilor necesare.

Verificarea aptitudinilor fizice ale candidaților se realizează conform baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere. Pentru participarea la probele de verificare a aptitudinilor fizice, candidații se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar și adecvat.

 La probele eliminatorii nu se admit contestaţii rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive. 

Proba de verificare a cunoştinţelor constă într-un test scris susținut  în data de  20.01 2018,   comun la toate școlile.

Candidații au obligația de a accesa site-urile oficiale ale instituțiilor de învățământ la care s-au înscris, pentru a afla detalii privind Admiterea 2018 – probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului pentru admiterea în unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I,  precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi.

 Candidații înscriși la concursurile de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I.  au obligația de a consulta permanent site-ul oficial al Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani (bt.politiaromana.ro secțiune CarierăAdmitere instituții de învățământ) pentru a afla informații de actualitate sau date importante legate de etapele și probele de selecție (ex. evaluarea psihologică, examinarea medicală etc.).

La unităţile de învăţământ postliceal ale IGPR, proba de verificare a cunoştinţelor va consta într-un test –grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau limba franceză, potrivit opţiunii la înscriere). Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se vor formula din conţinutul tematicii de concurs stabilită la nivelul Comisiei de admitere a I.G.P.R – sesiunea 2018.

Tematica şi bibliografia recomandate candidaţilor înscrişi la concursul de admitere în şcolile de agenţi de poliţie aflate în subordinea IGPR  se regăsește în Anexa nr. 8 a prezentului anunț. 

ATENȚIE! Detaliile privind conţinutul probelor de verificare a cunoştinţelor şi calendarul desfăşurării acestora la instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I, se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0231-507.117 – interior 20117, 20114, şi pe site-ul http://bt.politiaromana.ro.

Sursa: comunicat IPJ Botosani

 

One thought on “Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoșani a început recrutarea candidaților pentru admiterea din ianuarie. Vezi condițiile!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *