Calendarul mobilităţii personalului didactic pe 2015, modificat. Vezi noutăţile!

Liviu Axinte
Liviu Axinte, liderul LSI

Etapa privind menținerea în activitate a cadrelor didactice pensionabile va avea loc înaintea etapei de pretransfer, potrivit Metodologiei privind mișcarea personalului didactic. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din Învățământ Botoșani, a declarat că aceasta este singura modificare de substanță în calendarul mobilității.

like facebookEtapa în care se decide menținerea în activitate a persoanelor pensionabile, care îndeplinesc vârsta de pensionare până pe  31 august 2015, este adusă înaintea celei de pretransfer. Dacă în anii anteriori decizia menținerii personalului pensionabil cu până la trei ani activitate se lua în aceeași etapă cu pretransferul, acum ele sunt separate și este trecută ca și ordine de derulare întâi decizia de menținere a personalului pensionabil și după aia pretransfer“, a spus Axinte.

El afirmă că decizia privind menținerea în activitate a cadrelor pensionabile este a școlii.

 

C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2015 – 2016

I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016 este următoarea:

1) Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2015 de către unitățile de învățământ și comunicarea acestora la inspectoratul școlar: a) pentru limită de vârstă; b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială. Termen: 26 ianuarie 2015

2) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2)-(3) pentru anul școlar 2015-2016: a) depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie la secretariatele unităților de învățământ; Termen: 26 ianuarie 2015 b) comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie;  Termen: 28 ianuarie 2015 c) stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, a listei finale a cadrelor didactice prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acordă transferul; Termen: 30 ianuarie 2015 d) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare;  Perioada: 26 ianuarie-6 februarie 2015 e) analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul școlar. Perioada: 6-13 februarie 2015

3) Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2015 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2015-2016, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015: a) depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ: Termen: 26 ianuarie 2015 b) discutarea și analizarea de către consiliile profesorale ale unităților de învățământ, a cererilor depuse, în funcție de datele comunicate de inspectoratele școlare, de evoluția demografică la nivel local, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ și supunerea validării cererilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ; Termen: 27 ianuarie 2015 c) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind menținerea în activitate ca titular, a personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare, în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015, în anul școlar 2015-2016; Termen: 28 ianuarie 2015 d) aprobarea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare și care solicită menținerea în activitate ca titular, în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015, în anul școlar 2015-2016; Termen: 30 ianuarie 2015 e) depunerea și înregistrarea contestațiilor la sediile inspectoratelor școlare; Perioada: 2-3 februarie 2015  f) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Termen: 5 februarie 2015 g) emiterea şi comunicarea deciziilor. Perioada: 6-13 februarie 2015

4) Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului școlar: a) afișarea la inspectoratele școlare a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;  Termen: 17 februarie 2015  b) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul școlar;  Perioada: 17-19 februarie 2015  c) organizarea probelor practice orale pentru completările şi întregirile de normă didactică; Termen: 20 februarie 2015 d) ședință publică organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, pentru completarea normei didactice;  Termen: 23 februarie 2015 e) emiterea și comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.  Perioada: 24-27 februarie 2015

5) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ: a) afișarea la inspectoratul școlar a listei cuprinzând toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete; Termen: 25 februarie 2015 b) afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2015; Termen: 25 februarie 2015 c) afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare;  Termen: 25 februarie 2015 d) înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și consilierul juridic al inspectoratului școlar; Perioada: 26 februarie-3 martie 2015 e) afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate;  Termen: 5 martie 2015 f) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;  Perioada: 5-6 martie 2015 g) organizarea probelor practice/orale de profil; Termen: 6 martie 2015 h) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar; Termen: 9 martie 2015 i) depunerea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, pentru obținerea acordurilor în vederea soluționării restrângerii de activitate la unităţile de învăţământ, CMBRAE/CJRAE; Perioada: 6-10 martie 2015 j) analiza în consiliile de administrație ale unităților de învățământ a solicitărilor și comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordurilor pentru transfer; Termen: 11 martie 2015 k) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor privind acordurile emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic titular care solicită transfer consimțit între unitățile de învățământ;  Perioada: 11-12 martie 2015 l) soluționarea contestaţiilor privind acordurile pentru transfer emise de unitățile de învățământ; Termen: 13 martie 2015 m) înregistrarea acordurilor cadrelor didactice titulare care solicită soluționarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar;  Perioada: 11-16 martie 2015 n) soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință publică; Termen: 17 martie 2015

o) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a restrângerilor; Perioada: 17-18 martie 2015 p) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar; Termen: 19 martie 2015 q) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.  Perioada: 20-27 martie 2015

6) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular: a) afișarea la inspectoratul școlar a listei cuprinzând toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete; Termen: 20 martie 2015 b) afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare;  Termen: 20 martie 2015 c) depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris, respectiv pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la inspectoratele școlare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și consilierul juridic al inspectoratului școlar; Perioada: 23-26 martie 2015 d) afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer; Termen: 30 martie 2015 e) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;  Perioada: 30-31 martie 2015 f) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar; Termen: 2 aprilie 2015 g) desfășurarea probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;  Termen: 31 martie 2015 h) depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris, la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer; Perioada: 1-7 aprilie 2015 i) analiza, în consiliile de administrație al unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare și comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer; Termen: 8 aprilie 2015 j) depunerea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic titular care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar;  Perioada: 8-9 aprilie 2015 k) soluționarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ; Perioada: 14-16 aprilie 2015 l) soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ în ședință publică; Termen: 17 aprilie 2015 m) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ;  Perioada: 17-20 aprilie 2015 n) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;  Termen: 21 aprilie 2015 o) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 22 aprilie 2015 p) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.  Perioada: 23-30 aprilie 2015

7) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015, în anul școlar 2015-2016: a) depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ; Perioada: 22-24 aprilie 2015

b) afișarea la avizierele și pe site-urile inspectoratelor școlare a listei unităților de învățământ și a posturilor didactice/catedrelor la care sunt încadrați suplinitori fără studii corespunzătoare postului, respectiv a listei unităților de învățământ și a posturilor didactice/catedrelor la care au rămas restrângeri de activitate nesoluționate; Termen: 22 aprilie 2015 c) discutarea și analizarea de către consiliile profesorale ale unităților de învățământ, a cererilor depuse, în funcție de datele comunicate de inspectoratele școlare, de evoluția demografică la nivel local, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ și supunerea aprobării cererilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ; Termen: 27 aprilie 2015 d) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular şi care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015, în anul școlar 20152016; Termen: 28 aprilie 2015 e) validarea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listelor finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar, care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2015 și care a solicitat reîncadrarea în funcția de personal didactic; Termen: 29 aprilie 2015 f) depunerea și înregistrarea contestațiilor la sediile inspectoratelor școlare; Perioada: 29-30 aprilie 2015 g) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Termen: 4 mai 2015 h) emiterea și comunicarea deciziilor. Perioada: 5-8 mai 2015

8) Repartizarea, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare: a) depunerea și înregistrarea cererilor la inspectoratele şcolare; Perioada: 22-29 aprilie 2015 b) verificarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și consilierul juridic al inspectoratului școlar; Perioada: 30 aprilie-4 mai 2015 c) repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în ședință publică organizată de inspectoratul școlar; Termen: 5 mai 2015 d) depunerea și înregistrarea contestațiilor la sediile inspectoratelor școlare; Perioada: 5-6 mai 2015 e) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar; Termen: 7 mai 2015 f) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare. Perioada: 8-15 mai 2015

9) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2015-2016, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care vor dobândi definitivarea în învăţământ până la data de 1 septembrie 2015, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 şi/sau 2012:

a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 şi/sau 2012, conform prevederilor art. 60 din Metodologie; Perioada: 22-29 aprilie 2015 b) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, conform prevederilor art. 60 din Metodologie; Termen: 30 aprilie 2015 c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul/acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, conform prevederilor art. 60 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar. Perioada: 30 aprilie-5 mai 2015 d) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare. Perioada: 6-11 mai 2015

10)  Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar: a) afișarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluționării restrângerilor de activitate, a soluționării cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, a cererilor de reîncadrare în anul școlar 2015-2016 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2015, a cererilor cadrelor didactice netitulare care au solicitat repartizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum şi a cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 20152016, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 60 din Metodologie; Termen: 6 mai 2015 b) înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare; Până la 6 mai 2015 c) afișarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare; Termen: 7 mai 2015 d) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs; Termen: 8 mai 2015 e) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2015, la inspectoratele şcolare; Perioada: 11-19 mai 2015 f) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar; Perioada: 19-21 mai 2015 g) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.    Perioadele: 22-25 mai 2015; 9-13 iulie 2015 pentru absolvenții promoției 2015

Notă. În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2015 pot să prezinte adeverinţa de absolvire şi să valideze fişa de înscriere în data de 15 iulie 2015. Absolvenţii promoţiei 2015 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire.

h) Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

Termen: 26 mai 2015

i) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

Perioada: 27 mai-26 iunie 2015

j) desfășurarea probei scrise;

Termen: 15 iulie 2015

k) afișarea rezultatelor;

Termen: 20 iulie 2015 l) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare; Perioada: 20-21iulie 2015  m) rezolvarea contestațiilor; Perioada: 22-23 iulie 2015  n)  afișarea rezultatelor finale. Termen: 24 iulie 2015 o) repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursul din sesiunea 2015, conform art. 61 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului,  în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; Perioada: 27-28 iulie 2015 p) transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase neocupate, în posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă determinată;  Termen: 29 iulie 2015 q) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 30 iulie-28 august 2015

11) Detașarea în interesul învățământului: a) înregistrarea acordurilor la unitățile de învățământ; înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluționată prin transfer sau detașare în interesul învățământului, la inspectoratele școlare; Perioadele: 30-31 iulie 2015; 17-18 august 2015 b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului; Termen: 20 august 2015 c) numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de conducere, îndrumare și control neocupate prin concurs; Perioada: 17-19 august 2015 d) discutarea și soluționarea propunerilor pentru detașare în interesul învățământului în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și transmiterea listei cadrelor didactice detașate în interesul învățământului la inspectoratele școlare; Termen: 20 august 2015 e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobării detașărilor în interesul învățământului; Termen: 21 august 2015 f) emiterea și comunicarea deciziilor de detașare în interesul învățământului. Perioada: 22-28 august 2015

12) Detaşarea la cerere: a) depunerea și înregistrarea cererilor, la secretariatele unităților de învățământ, de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere în anul școlar 2015-2016; Perioada: 22-29 aprilie 2015 b) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaşare la cerere în anul școlar 2015-2016; Termen: 30 aprilie 2015 c) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată, continuitate pentru detașare la cerere, respectiv detașare la cerere prin concurs sau concurs specific; verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar; Perioadele: 30-31 iulie 2015; 17-18 august 2015

a) afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;

Termen: 19 august 2015

b) depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;

Perioada: 19-20 august 2015

c) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;

Termen: 20 august 2015 d) soluționarea contestațiilor, afișarea listelor finale la inspectoratele școlare, validarea și revalidarea fișelor de înscriere;   Perioada: 20-21 august 2015 e) soluționarea în ședință publică, a cererilor de completare a normei didactice și de detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată; f) soluționarea, în ședință publică, a cererilor de continuitate pentru detașare la cerere; g) repartizarea, în ședință publică, a cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere, care au obținut cel puțin media 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2015; h) repartizarea, în ședință publică, a cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;  i) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării detașărilor la cerere și ca urmare a acordării prelungirii contractelor pe perioadă determinată pentru anul școlar următor; Termen: 24 august 2015

13) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, a candidaţilor cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul din sesiunea 2015, conform art. 61 alin. (9) din Metodologie, a cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care solicită prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016, precum și a candidaților care solicită angajare pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2014 sau 2013: a) depunerea și înregistrarea cererilor, la secretariatele unităților de învățământ, de către cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care solicită prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016; Perioada: 22-29 aprilie 2015 b) comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016; Termen: 30 aprilie 2015 c) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, a candidaților care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar               2015-2016, conform art. 85 din Metodologie și a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare/notelor obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 sau 2009; verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar; Perioadele: 30-31 iulie 2015; 17-19 august 2015 d) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului; Termen: 20 august 2015 e) validarea și revalidarea fișelor de înscriere;   Perioada: 20-24 august 2015 f) repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul din sesiunea 2015, conform art. 61 alin. (9) din Metodologie, în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; Termen: 25 august 2015 g) soluţionarea cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2015-2016, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 60 şi art. 85 din Metodologie; h) repartizarea candidaților care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare de la concursul din sesiunea 2014 și/sau sesiunea 2013, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;  Termen: 26 august 2015

i) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 27 august 2015

j) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 25-28 august 2015

14) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora:  a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare;   Perioada: 25-26 august 2015  b) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat; Termen: 28 august 2015 c) transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora și a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; reactualizarea listei posturilor didactice rămase vacante/rezervate; Termen: 28 august 2015 d) repartizarea candidaților conform art. 94 alin. (4) din Metodologie;  Termen: 31 august 2015 e) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră; Termen: 1 septembrie 2015 f) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și transmiterea situației la inspectoratele școlare; reactualizarea listei posturilor didactice rămase vacante/rezervate. Termen: 1 septembrie 2015

15) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate: a) depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere;  Perioada: 1-2 septembrie 2015 b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului; Termen: 3 septembrie 2015 c) desfăşurarea probei scrise; Termen: 4 septembrie 2015 d) afişarea rezultatelor; Termen: 7 septembrie 2015 e) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;  Perioada: 7-8 septembrie 2015 f) afişarea rezultatelor finale. Termen: 9 septembrie 2015

16) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate: a) depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere;  Perioada: 1-2 septembrie 2015 b) desfăşurarea probei scrise în cadrul testării; Termen: 3 septembrie 2015 c) desfăşurarea interviului în cadrul testării; Perioada: 3-4 septembrie 2015 d) afişarea rezultatelor; Termen: 7 septembrie 2015 e) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;  Perioada: 7-8 septembrie 2015 f) afişarea rezultatelor finale. Termen: 9 septembrie 2015

17) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, în şedinţă publică:  a) depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaţilor prevăzuţi la art. 84 alin. (13) care solicită detaşare la cerere în baza punctajului;  Perioada: 2-3 septembrie 2015

b) afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;

Termen: 4 septembrie 2015

c) depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;

Perioada: 4-7 septembrie 2015

d) soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale la inspectoratele școlare;

Termen: 8 septembrie 2015

e) repartizarea candidaților conform art. 94 alin. (4) din Metodologie; f) repartizarea candidaților conform art. 96 alin. (2) din Metodologie;

Termen: 9 septembrie 2015

g) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 10 septembrie 2015

h) repartizarea candidaților conform art. 102 alin. (1) din Metodologie; i) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform art. 103 alin. (1) din Metodologie; Termen: 10 septembrie 2015 e) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 11-14 septembrie 2015

Notă: În perioada 31 august-11 septembrie 2015 se pot efectua detaşări în interesul învăţământului pentru cadrele titulare anterior concursului naţional de ocupare a posturilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015, precum şi pentru cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, 2013 sau 2014, prevăzute la art. 31 alin. (10) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2015, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(4) din Metodologie. Aceste detaşări nu se consideră în afara Calendarului  şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.

II. Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a situației statistice globale privind repartizarea candidaților pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate. Termen: 25 septembrie 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com