Tribunalul Botoşani declară insolvenţa unei firme de construcţii din municipiu

foto: ciprian-rusu.ro

Tribunalul Botoşani a dispus, joi, declanşarea procedurii insolvenţei în cazul unei firme de construcţii din municipiu. Judecătorii au decis intrarea în insolvenţă a societăţii comerciale Rav Sistem Building SRL, la cererea administratorului său, Sebastian Marius Paicu.

Societatea a fost înfiinţată în 2021 şi are ca obiect principal de activitate „lucrări de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”.

Potrivit ultimului bilanţ depus la Finanţe, Rav Sistem Building SRL a avut în 2022 o cifră de afaceri de 211.973 lei şi un profit de 39.165 lei.

La momentul respectiv figura cu un singur angajat.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Solutia pe scurt:

Admite cererea formulată de debitoarea soc. Rav Sistem Building SRL, având ca obiect deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei. În temeiul art. 67 alin. 1 rap. la art. 38 alin. 2 lit. e) corob. cu disp. art. 145 alin. 1 lit. A.a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Deschide procedura simplificată de insolvenţă, prin intrarea direct în procedura simplificată de faliment a debitoarei SC RAV SISTEM BUILDING S.R.L.. În temeiul art.73 rap. la art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă MGA INSOLVENCY SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu menţiunea de a conduce „în tot” activitatea debitoarei, stabilind un onorariu provizoriu în cuantum de 2.500 lei. În temeiul art. 85 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Ordonă ridicarea în tot a dreptului de administrare a debitoarei.

În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Constată dizolvarea debitoarei. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are deschise conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului judiciar, sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. În temeiul art. 93 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar toate documentele informaţiile cerute cu privire la activitatea ?i averea debitoarei, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitorului, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalită?ilor de publicitate prevăzute de art. 101 alin.2 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform prevederilor art. 97 din Legea nr. 85/2014, până la data de 10.05.2024. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 10.05.2024. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 20.05.2024. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 13.06.2024. Fixează şedinţa adunării creditorilor la data de 24.05.2024, orele 10:00, la sediul lichidatorului judiciar şi convoacă creditorii debitorului, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea desemnării acestuia şi onorariul provizoriu. Dispune trimiterea, de îndată si, în orice caz, cu cel pu?in 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a crean?elor, a notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către lichidatorul judiciar numit în prezenta cauză.

În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune trimiterea de către lichidatorul judiciar, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, precum şi publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă şi într-un ziar de largă circula?ie. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii.

În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Dispune, în sarcina lichidatorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului încasat şi a modalităţii de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 25.09.2024. Executorie. Cu drept de opoziţie pentru creditorii debitorului în termen de 10 zile de la notificarea acestora de către lichidator. Cu drept de apel în termen de7 zile de la comunicarea încheierii, cale de atac care se depune la Tribunalul Botoşani. Cercetată în şedinţa Camerei de Consiliu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei la data de 03.04.2024.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *