Înscrierile la instituțiile de învățământ superior ale MAI au loc până pe 25 mai

Academia de politiePersoanele care doresc să opteze pentru instituţiile de învăţământ superior ale Ministerului Afacerilor Interne îşi pot depune dosarele de înscriere până pe 25 mai, anunță Inspectoratul de Poliție Județean.

like facebook, stiri, botosaniFacem referire la următoarele:

 1. a) concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă (doar pentru locurile aprobate I.G.P.R.) şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (doar agenţi de poliţie din cadrul M.A.I);
 2. b) concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N., pe locurile M.A.I
 3. c) concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, pe locurile M.A.I.

 

CONDIȚII  ȘI  CRITERII  DE  RECRUTARE 

 1. Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale

Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului M.A.I. nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;.
 2. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apt din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; în situaţia în care candidaţii nu au susţinut examenul de bacalaureat, aceştia pot depune o adeverinţă eliberată de liceu din care să reiasă faptul că sunt înscrişi la sesiunea de bacalaureat 2018, precum şi copia după foia matricolă;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi de 23 de ani împliniţi în cursul anului pentru candidaţii la Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul”
 13. m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 14. n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ. 

            Candidaţii la ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL” trebuie să îndeplinească următoarele criteriile de recrutare:

 

 1. Să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România ;
 2. Să aibă vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2018;
 3. Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat / adeverinţă pentru promoţia din anul admiterii;
 4. să aibă media minimă la examenul de bacalaureat de 7,00;
 5. să cunoască foarte bine limba română şi să aibă capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;
 6. să nu fi repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;
 7. să fie declaraţi apt medical şi psihologic, conform reglementărilor MAI;
 8. să aibă o conduită civică şi morală corespunzătoare;
 9. să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi să nu fi  executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; să nu fie în curs de cercetare sau judecată;
 10. în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;
 11. candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale, să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;
 12. sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul încheiat;
 13. acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;
 14. acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate, prevăzute în G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;
 15. în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142, alin.6 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare la instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nu se acordă derogări.

Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”:

 1. tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
 2. adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
 3. cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer;
 4. tinerii care au consumat sau au desfăşurat operaţiuni cu plante, substanţe sau amestecuri de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile de a avea efecte psihoactive, aflate sub controlul naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.
 1. Personalul M.A.I. care dorește să se înscrie la concursurile organizate pentru admiterea în instituțiile de învățământ superior – forma cu frecvenţă redusă  trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții legale și criterii specifice de recrutare:

a) să fie apt din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

 1. b) la data înscrierii are o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor M.A.I, în calitate de agent de poliţie, subofiţer sau maistru militar;
 2. c) să fi obţinut calificativul de cel puţin „bine”, la ultima evaluare anuală;
 3. d) să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau ale 27^25 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002,, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. e) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Atenție! Candidaţii pentru locurile la forma cu frecvenţă redusă susţin în etapa I de recrutare următoarele activități, organizate la nivelul unității de recrutare: examinarea medicală – constituirea fişei medicale tip de încadrare în M.A.I. (la Centrul Medical Județean Botoșani) şi evaluarea psihologică . De asemenea aceştia susţin contravizita medicală, proba de evaluare a performanţei fizice  şi proba de verificare a cunoştinţelor în aceleaşi condiţii stabilite pentru candidaţii înscrişi la forma cu frecvenţă a programului de studii universitare de licenţă “Ordine şi siguranţă publică”, Facultatea de Poliţie.

 1. Pentru admiterea la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul

Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii universitare de licenţă “Drept” – forma de învăţământ la distanţă, sunt prevăzute locuri la concurs numai în regim cu taxă, dosarul se constituie în mod individual, iar înscrierea la concurs se realizează personal la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, în perioada prevăzută în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 08:00 – 16:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoșani – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0231/507114 .

Sursa./ comunicat IPJ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *