Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani recrutează candidaţi pentru admiterea din ianuarie. Vezi condițiile și locurile disponibile!

jandarmi avansati in grad IJJ- BotosaniInspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani recrutează candidaţi pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal ale Jandarmeriei Române, sesiunea 13-21  ianuarie 2018.

Pentru anul de învăţământ 2017-2018, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs locuri în instituţiile de învăţământ postliceal ale Jandarmeriei Române, după cum urmează:

 1. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).
 2. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru minorităţi).

 

like facebookPentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 13. să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 14. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 15. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 16. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. f) se face cu diplomă.

Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

 

                                                          PROBELE ŞI BAREMELE

pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii

 

 1. În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter obligatoriu.
 2. Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs al candidatului.
 3. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare – viteză, aruncarea mingii medicinale şi alergare – rezistenţă.
 4. Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).
 5. Este declarat „Promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe.
 6. Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
 7. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen.
 8. Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (1) lit. g) din OMAI nr. 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în M.A.I.
 9. Aspectele organizatorice se stabilesc la nivelul comisiilor de admitere din cadrul instituţiilor de învăţământ.
 10. Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele:
Nr. PROBELE DE VERIFICARE BAREME MINIME
BĂRBAŢI FEMEI
1 Alergare de viteză – 50 m plat 7” 2 8” 1
2 Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei) 7 m 7 m
3 Alergare de rezistenţă – 1000 m 3’45” 4’10”

 

 1. Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor:
 2. Proba de alergare – viteză
 3. a) se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi;
 4. b) cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat;
 5. c) startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul este declarat „Nepromovat”;
 6. d) candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte.
 7. Proba de aruncare a mingii medicinale (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei)
 8. a) se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului, spre înainte, într-un sector cu lăţime de 3 metri şi lungime de cel puţin 10 metri, câte un candidat;
 9. b) poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat (lateral sau înainte);
 10. c) în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărtat, candidatul poate să se ridice pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziţia stând-depărtat anterio-posterior candidatul poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul; în ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare, inclusiv după aterizarea mingii;
 11. d) candidatul are dreptul la două încercări;
 12. e) măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge, înspre locul de aruncare;
 13. f) scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare nereuşită (pentru prima încercare);
 14. g) daca situaţia prevăzută la lit. f) are loc la a doua încercare, candidatul este declarat „Nepromovat”, iar în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări.
 15. Proba de alergare – rezistenţă
 16. a) se execută cu startul din picioare, în serii de 15 – 25 candidaţi/cronometru;
 17. b) trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.

 

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani un dosar plic, care va cuprinde următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere şi CV – modele puse la dispoziție de unitate pe site-ul www.jandarmeria botoşani.ro – Cariere;
 2. Copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;

Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia):

– atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.Ş., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea, se acceptă şi copie legalizată;

– diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

– foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;

 1. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;;
 2. Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
 3. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului- modele puse la dispoziție de unitate pe site-ul www.jandarmeriabotoşani.ro – Cariere;
 4. Cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către structura de resurse umane a unității, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat).
 5. O fotografie color 9/12;
 6. Două fotografii 3/4;
 7. Fişa medicală-tip de încadrare în MAI– se deschide la reședința I.J.J. Botoșani de către reprezentanții Centrului Medical Județean Botoşani;
 8. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare recrutare – model pus la dispoziție de unitate pe site-ul www.jandarmeria botoşani.ro – Cariere;
 9. Dosar plic.

 

PRECIZĂRI

 • Dosarele de recrutare ale candidaţilor care se înscriu pentru locurile alocate minorităţilor/etnicilor, trebuie să conţină suplimentar următoarele documente în original:
  • pentru candidaţii pe locurile alocate distinct etniei rome sau minorităţilor naţionale: adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic minoritar;
  • pentru candidaţii de etnie maghiară: aceştia trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă – limba maghiară.
 • Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă;
 • În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii susţin evaluarea psihologică şi examinarea medicală;
 • Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la sediul unității de către reprezentanții desemnați de către Centrul medical Județean Botoşani, la sediul unității, situat în municipiul Botosani, strada I.C. BRĂTIANU, nr. 110, județul Botoşani şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale-tip;
  • Fişa medicală-tip se eliberează personal candidaţilor;
  • După examinarea generală, şi măsurarea indicilor antropometrici, în situaţia observării directe a existenţei la candidaţi a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară ori în situaţia în care înălţimea nu corespunde criteriului minim de 1,65 metri pentru femei, 1,70 metri pentru bărbaţi, fişa se transmite, cu adresă, unităţii de recrutare, care face menţiunea „nepromovat” pe aceasta şi o clasează la secretariatul unităţii, iar candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare, fiind informat cu privire la acest aspect;
  • Fişa medicală se încheie pentru candidatul care îndeplineşte cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului „apt” pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI;
 • Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor eliminatorii;
 • Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării;
 • Candidaţii care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite prezintă la sediul instituţiei de învăţământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:
  • cartea de identitate sau paşaportul, în original;
  • diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate;
  • alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere.
 • Locurile la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI sunt comune pentru femei şi bărbaţi.
  • Examinarea medicală şi evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia examinărilor suplimentare
 • Recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se realizează în raport de domiciliul/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate şi specialitatea pentru care optează candidaţii, conform ofertei educaţionale.
 • Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere se postează pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.
 • Etapele de desfăşurare a probelor de concurs pentru admiterea la alte instituţii de învăţământ pe locurile MAI sunt afişate pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

 

 • Înscrierea candidaţilor se face în zilele de marţi şi joi, între orele 00 – 12.00, până la data de 05.12.2017, la sediul unităţii din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu, nr. 110-112, jud. Botoşani.

 

 • Depunerea dosarelor de candidat în volum complet se face în zilele de marţi şi joi, între orele 00 – 12.00, până la data de 21.12.2017, la sediul unităţii din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu, nr. 110-112, jud. Botoşani.

 

 • Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-ul I.J.J.Botoşani la adresa www.jandarmeriabotosani.ro.

 

Pentru relaţii suplimentare apelaţi numărul de  telefon 0231/511533 (interior 24527)  iar pentru înscriere vă aşteptăm la sediul unităţii din strada I.C. Brătianu nr. 110-112 din mun. Botoşani. Persoane de contact: plutonier adjutant Stoleru Ştefan-Virgil, plutonier major Ceică Tiberiu-Mihai, plutonier major Puşcaşu Alexandru.

Sursa: comunicat IJJ Botoșani

One thought on “Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani recrutează candidaţi pentru admiterea din ianuarie. Vezi condițiile și locurile disponibile!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com