Anunţ! Spaţiu pentru amenajarea unei farmacii, scos la concesionat

wooden gavel in hand and books on wooden table on red backgroundPrimăria Unţeni scoate la licitaţie un spaţiu destinat amenajării unei farmacii în cadrum clădirii Dispensarului Uman din localitate.

Anunț de participare la licitație nr. 2709/04.05.2017

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: COMUNA UNȚENI, sat Unțeni, comuna Unțeni, judeţul Botoșani, telefon 0231-543802, fax 0231-543802, email [email protected]
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Concesionarea prin licitație publică a unui spațiu cu o suprafață construită de 35,02 mp și teren aferent de 520 mp aparținînd domeniului privat al comunei Unțeni situat în incinta clădirii Dispensarului Uman din satul Burlești, comuna Unțeni, județul Botoșani.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Criteriul de atribuire: nivelul cel mai mare al redevenței.
Documente solicitate: fișă informații generale, declarație privind calitatea de participant, dovada achitării documentației de atribuire , CUI, Certificat constatator, Certificat de atestare fiscală, buget local și bugetul de stat, declarație că nu se află în reorganizare sau faliment, împuternicire. Formular ofertă financiară și garanția de participare.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Sediul Primăriei comunei Unțeni, sat Unțeni, comuna Unțeni.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratură.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: Documentația se obține dupa achitarea unei taxe de 50 lei.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.05.2017, Pînă la ora 10.
4. Informaţii privind ofertele: Oferta se va depune în plic închis, sigilat și ștampilat, un exemplar original și un exemplar în copie.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 26.05.2017, Pînă la ora 10
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sat Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani.
4.3. Numărul, de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar original și unul în copie
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 26.05.2017, Ora 11 la Primăria Comunei Unțeni, județul Botoșani.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Botoșani, str. Maxim Gorki, nr.8, 0231511739, 0231531832.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.05.2017

PRIMAR, Intocmit,
Paladi Constantin                                                                                                                         Expert achizitii publice
Maxim Dragos

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *