Anunţ! DJDP organizează concurs pentru ocuparea mai multe posturi vacante

djdp botosaniDJDP Botoşani organizează la sediul instituţiei, str. Victoriei nr. 2, mun. Botoşani, judeţul Botoşani concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale  vacante:

 • Baza Botoșani:
 1. Muncitor calificat (vopsitor industrial) treapta profesională II
 • Baza Trușești:
 1. Muncitor calificat ( cantonier) treapta profesională I
 • Baza Săveni:
 1. Muncitor calificat (cantonier) treapta profesională V

– Compartimentul mecanizare:

 1. Șofer (camionagiu) treapta profesională I
 2. Muncitor calificat (electrician auto) treapta profesională I

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare ( HGR 1027/2014):

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice minime necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Șofer (camionagiu) treapta profesională I :

– vechime – minim 3 ani şi 6 luni;

– studii : absolvent școală profesională/ școală generală

– permis de conducere B, C, E.

 1. Muncitor calificat ( cantonier) treapta profesională I

– vechime –   minim 9 ani ;

– studii : absolvent școală profesională/ școală generală

 1. . Muncitor calificat (cantonier) treapta profesională V

– vechime –   minim 3 ani şi 6 luni;

– studii : absolvent școală profesională/ școală generală

 

 1. Muncitor calificat (vopsitor industrial) treapta profesională II

– vechime –   minim 3 ani şi 6 luni;

– studii : absolvent școală profesională/ școală generală şi certificate de calificare în domeniu

 1. Muncitor calificat (electrician auto) treapta profesională I

–   vechime- minim 9 ani

 • absolvent școală profesională/ școală generală şi certificate de calificare în domeniu ( electrician auto).

Conform Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • 03.2016, ora 900 : proba scrisă;
 • 21.03.2016, ora 900 : proba interviu.

Data limită până la care se depun actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul DJDP Botoşani şi la telefon 0231/510792.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*